r סדר הקידוש לליל חג סוכות - נוסח תימן

סדר הקידוש לליל חג סוכות

23 ינואר


סדר הקידוש לליל יום טוב דסוכות


 


מעומד


כוס ישועות אשא, ובשם י"י אקרא: הודו לי"י כי טוב, כי לעולם חסדו:


מזמור לדוד, י"י רעי, לא אחסר: בנאות דשא ירביצני, על-מי מנחות ינהלני: נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק, למען שמו: גם כי אלך בגיא צלמות, לא אירא רע, כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך המה ינחמני: תערך לפני שלחן, נגד צררי. דשנת בשמן ראשי, כוסי רויה: אך טוב וחסד ירדפוני כל-ימי חיי, ושבתי בבית י"י לארך ימים:


 


ואומר סברי מרנן. והשומעים עונים לחיי


 


ברוך אתה י"י, אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן:


ברוך אתה י”י, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו מכל עם, ורוממנו מכל לשון. בחר בנו ויגדלנו, רצה בנו ויפארנו: ותתן לנו י”י אלהינו, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. את יום טוב מקרא קדש הזה, את יום חג הסוכות הזה, זמן שמחתינו, באהבה, זכר ליציאת מצרים: כי בנו בחרת, ואותנו קדשת, מכל העמים. ומועדי קדשך בשמחה ובששון  הנחלתנו. ברוך אתה י”י, מקדש השבת וישראל והזמנים:


ברוך אתה י”י, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וצונו לישב בסוכה:


ויושב ומברך


 


ברוך אתה י”י, אלהינו מלך העולם, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה: ושותה.


 


 סדר הקידוש לליל יום טוב דסוכות שחל בשבת


 


שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון


ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.


 


בואכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון


ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.


 


ברכוני לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון


ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.


 


בשבתכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון


ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.


 


צאתכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון


ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.


 


אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפנינים מכרה. בטח בה לב בעלה, ושלל לא יחסר. גמלתהו טוב ולא רע, כל ימי חייה. דרשה צמר ופשתים, ותעש בחפץ כפיה. היתה כאניות סוחר, ממרחק תביא לחמה. ותקם בעוד לילה, ותתן טרף לביתה, וחוק לנערותיה. זממה שדה ותקחהו, מפרי כפיה נטעה כרם. חגרה בעוז מתניה, ותאמץ זרועותיה. טעמה כי טוב סחרה, לא יכבה בלילה נרה. ידיה שלחה בכישור, וכפיה תמכה פלך. כפה פרשה לעני, וידיה שלחה לאביון. לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים. מרבדים עשתה לה, שש וארגמן לבושה. נודע בשערים בעלה,בשבתו עם זקני ארץ. סדין עשתה ותמכור, וחגור נתנה לכנעני. עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון. פיה פתחה בחכמה, ותורת חסד על לשונה.צופיה הליכות ביתה, ולחם עצלות לא תאכל. קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויהללה. רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה. שקר החן והבל היופי, אשה יראת ה' היא תתהלל.תנו לה מפרי ידיה, ויהללוה בשערים מעשיה.


 


מעומד


כוס ישועות אשא, ובשם י"י אקרא: הודו לי"י כי טוב, כי לעולם חסדו:


מזמור לדוד, י"י רעי, לא אחסר: בנאות דשא ירביצני, על-מי מנחות ינהלני: נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק, למען שמו: גם כי אלך בגיא צלמות, לא אירא רע, כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך המה ינחמני: תערך לפני שלחן, נגד צררי. דשנת בשמן ראשי, כוסי רויה: אך טוב וחסד ירדפוני כל-ימי חיי, ושבתי בבית י"י לארך ימים:


 


יום הששי ויכלו השמים והארץ וכל צבאם: ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה: ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות:


 


ואומר סברי מרנן. והשומעים עונים לחיי


 


ברוך אתה י"י, אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן:


ברוך אתה י”י, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו מכל עם, ורוממנו מכל לשון. בחר בנו ויגדלנו, רצה בנו ויפארנו: ותתן לנו י”י אלהינו, שבתות למנוחה, ומועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. את יום המנוח הזה, את יום טוב מקרא קדש הזה, את יום חג הסוכות הזה, זמן שמחתינו, באהבה, זכר ליציאת מצרים: כי בנו בחרת, ואותנו קדשת, מכל העמים. ומועדי קדשך בשמחה ובששון  הנחלתנו. ברוך אתה י”י, מקדש השבת וישראל והזמנים:


ברוך אתה י”י, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וצונו לישב בסוכה:


ויושב ומברך


ברוך אתה י”י, אלהינו מלך העולם, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה: ושותה.


 


 סדר הקידוש לליל שבת חול המועד סוכות


 


שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון


ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.


 


בואכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון


ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.


 


ברכוני לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון


ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.


 


בשבתכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון


ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.


 


צאתכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון


ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא .


 


אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפנינים מכרה. בטח בה לב בעלה, ושלל לא יחסר. גמלתהו טוב ולא רע, כל ימי חייה. דרשה צמר ופשתים, ותעש בחפץ כפיה. היתה כאניות סוחר, ממרחק תביא לחמה. ותקם בעוד לילה, ותתן טרף לביתה, וחוק לנערותיה. זממה שדה ותקחהו, מפרי כפיה נטעה כרם. חגרה בעוז מתניה, ותאמץ זרועותיה. טעמה כי טוב סחרה, לא יכבה בלילה נרה. ידיה שלחה בכישור, וכפיה תמכה פלך. כפה פרשה לעני, וידיה שלחה לאביון. לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים. מרבדים עשתה לה, שש וארגמן לבושה. נודע בשערים בעלה,בשבתו עם זקני ארץ. סדין עשתה ותמכור, וחגור נתנה לכנעני. עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון. פיה פתחה בחכמה, ותורת חסד על לשונה.צופיה הליכות ביתה, ולחם עצלות לא תאכל. קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויהללה. רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה. שקר החן והבל היופי, אשה יראת ה' היא תתהלל.תנו לה מפרי ידיה, ויהללוה בשערים מעשיה.


 


מעומד


כוס ישועות אשא, ובשם י"י אקרא: הודו לי"י כי טוב, כי לעולם חסדו:


מזמור לדוד, י"י רעי, לא אחסר: בנאות דשא ירביצני, על-מי מנחות ינהלני: נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק, למען שמו: גם כי אלך בגיא צלמות, לא אירא רע, כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך המה ינחמני: תערך לפני שלחן, נגד צררי. דשנת בשמן ראשי, כוסי רויה: אך טוב וחסד ירדפוני כל-ימי חיי, ושבתי בבית י"י לארך ימים:


 


יום הששי ויכלו השמים והארץ וכל צבאם: ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה: ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות:


 


ואומר סברי מרנן. והשומעים עונים לחיי


 


ברוך אתה י"י, אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן:


ברוך אתה י”י אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו ורצה בנו, ושבת-קדשו באהבה וברצון הנחילנו, זכרון למעשה בראשית, תחלה למקראי קדש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קדשת מכל העמים. ושבת-קדשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה י”י מקדש השבת:


 


ברוך אתה י”י, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וצונו לישב בסוכה:


ויושב ומברך


ברוך אתה י”י, אלהינו מלך העולם, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה: ושותה.


 


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0