r סימן תרצג פורים שחל במוצ"ש - נוסח תימן

סימן תרצג פורים שחל במוצ"ש

23 ינואר

בעזה"י ספר שתילי זתים חלק תשיעי על הלכות סוכה וארבעת המינים חנוכה ופורים, נמצא לקראת סיומו. ואנו תקוה שיראה אור בקרוב ממש.


 


ועכשיו צירפנו לכם את סימן תרצג העוסק בפורים שחל במוצ"ש לענין הדלקת הנר קודם קריאת המגילה.


 


 


לחץ על התמונה לצפיה בהלכה…


0