r ספרים מחכמי תימן - נוסח תימן

ספרים מחכמי תימן

23 ינואר
שם הספר


המחבר


הערות


אבא שלום שבזי הרש"ש הקדוש ענק הרוח


 


 


אבן ספיק מהדו"ג


הג"ר יעקב ספיר


 


אבן ספיר מהדו"ב


הג"ר יעקב ספיר


 


אבן ספיר מהדו"ק


הג"ר יעקב ספיר


 


אבקת רוכל


הג"ר שמריה יאפעי


בתוך חומש צדה לדרך


אגד"פ עם מגיד מראשית


הג"ר יוסף צובירי


 


אגד"פ עם עץ חיים


הג"ר יצחק רצאבי


 


אגד"פ עם שתילי זיתים ובאר מרים


הג"ר חזקיה דחבש


 


אגדתא דמגילתא


רבינו סעדיה דמארי


בתוך אגדתא דמגילה


אגדתא דפסחא


רבינו סעדיה דמארי


בתוך אגד"פ גאולת ישראל


אגדתא דפסחא


 


הוצ' מתימן יבוא


אגדתא דפסחא


אגרות חכמה ומוסר להבי"ע


 


בתוך ברכת אילנות


אגדתא דפסחא והגדת לבנך


 


הוצ' אגודת אחים


אגדתא דפסחא עם פירוש


מהריב"ש מהרי"ו ועוד


 


הוצ' האלגת


אגדתא דפסחא עם פירוש


 נמוקי הרז"ה, ועזר שלמה


 


 


אגדתא דפסחא עפ"י מגיד מראשית


הג"ר יוסף צובירי


 


אגדתא דפסחא עץ חיים


 


מהדו"ק מהדו' ריעאני ונהארי


אגדתא דפסחא עץ חיים


 


מהדו"ק מהדו' חסיד


אגדתא דפסחא עריכת שלחן


הג"ר שלמה קורח


 


אגדתא דפסחא שתילי זיתים


הג"ר חזקיה דחבש


 


אגודת אזוב על התפילה


רבינו יצחק האזובי


 


אגרת (מהרי"ץ) [מהר"ץ]


הג"ר צאלח ב"ר יחיא


בתוך עץ חיים ח"ג


אגרת הפורים


הג"ר יוסף צובירי


כולל וזאת ליהודה


אהבת הקדמונים על אסתר


הג"ר אלמוג שלמה


 


אהבת הקדמונים על משלי


הג"ר אלמוג שלמה


 


אהבת שלום


הג"ר עואץ' מארי


בתוך מסכת אבות


אוצר כיבוד אב ואם


הג"ר צוריאל תעסה


 


אוצר לשון הקודש שלבני תימן


 


 


אור האפילה [נור אלצ'לאם]


רבינו נתנאל ב"ר ישעיה


 


אור ההלכה אורח חיים


הג"ר מאיר ליאור לוי


 


אור ההלכה יורה דעה


הג"ר מאיר ליאור לוי


 


אור הלבנה


הג"ר שלום שרעבי


 


אור לשרים


הג"ר אברהם ערוסי


בתוך נר יאיר


אור תורה


הג"ר פינחס מגארי


 


אורה ושמחה על אסתר


 


כולל בינה במקרא ואהבת הקדמונים


איש החסד מתימן


 


 


אלגמע חכ"א


 


 


אלמסואדה פנקס ב"ד צנעא


 


 


אמונת השם


הג"ר יוסף צובירי


 


אמרי יוסף


חכ"א


בתוך ענף עץ אבות


אמת ואמונה


הג"ר יוסף צובירי


 


אמת ויציב


הג"ר יוסף צובירי


 


אמת ושלום


הג"ר שלום שרעבי


 


אנציקלופדיה לחכמי תימן ב"כ


 


 


אנציקלופדיה לקהילות


היהודיות בתימן ב"כ


 


 


אפיקי מים ב"ח


הג"ר עובדיה יעבץ


 


אפיקי מים ב"ר


הג"ר עובדיה יעבץ


 


ארזי לבנון


הג"ר חיים סינואני


 


אשמורה בלילה


הג"ר יוסף צובירי


בתוך סידור כנה"ג ח"ג


אשמורות


 


עם פירוש כוונת הלב


באבדן מולדתי


 


 


באר הקר


הג"ר שלום חבשוש


 


בארות שלמה


הג"ר שלמה צדוק


 


בינה במקרא על אסתר


הג"ר יצחק רצאבי


הוצ' פעולת צדיק


בינה במקרא על משלי


הג"ר יצחק רצאבי


הוצ' פעולת צדיק


בית אלשיך לדורותיו


 


 


בית מועד ב"ח


הג"ר פנחס קורח


 


בית תפילה


הג"ר שלמה חראזי


 


במעגלות תימן


 


 


בסתאן אלעקול (גן השכלים)


רבינו נתנאל ב"ר פיומי


 


ברכת חיים על כתובות


הג"ר חיים מגארי


 


בשבילי תימן


 


 


בתי כנסת בתימן אחרית


 לאיש שלום תולדות הרששב"ז ב"כ


 


 


בתי מדרשות ב"כ –


 


כולל מדרש כתפוח בעצי היער, מעשה ר"כ וסליק בנו, ועוד


בתימן


הג"ר יוסף יצחק הלוי


בתוך עדות ביהוסף


בתלאות הגלות והגאולה


 


 


גן שושנים


הג"ר שלום חבשוש


בתוך שו"ת פעולת צדיק ח"ג


גנזי חכמה


חכ"א


בתוך ענף עץ אבות ח"א


גנזי מלכים


חכמי רדאע


בתוך מכמנים מחשג"ת


דברי חיים


הג"ר חיים קורח


בתוך ענף עץ אבות ח"א


דברי יוסף


חכ"א


 


דברי שלום


הג"ר רפאל אברהם


 שלום שרעבי


 


דברי שלום


הג"ר אברהם שלום


 שרעבי


 


דברי שלום


חכ"א


 


דברי שלום מהדו"ק


הג"ר שלום יצחק הלוי


כולל חלק הדקדוק


דופי הזמן


הג"ר סעדיה צעדי


 


דיאון


 


מהדו' חסיד


דיאון הרששב"ז הגדול


 


מהדו' חסיד


דיואן אפתחה שיר


 


הוצ' בנתיבות אמת


דיואן הרששב"ז


 


מהדו' פתייחי תרצ"א


דיואן חופת חתנים כמנהג עדן


 


 


דיואן חפץ חיים


 


הוצ' מקייטון


דיואן מזמרת תימן


 


הוצ' יהודה רצהבי


דיואן נעימות שיר


 


מהדו' פעולת צדיק


דיואן שירי תימן


 


מהדו' איידלזון


דיוקנאות עליית קהילת יהודי


 ביצ'א מתימן דרך צדיקים ב"כ


 


 


האותיות המשונות בתורה


הג"ר יצחק רצאבי


בתוך תו"ש כרך ל"א


הגר"א וחכמי תימן


הג"ר פנחס עמר


 


הלכה ערוכה


הג"ר גדעון דקה


 


הלכות פסוקות


רבינו יהודאי גאון


 


המעלות לדרגות ימות המשיח


חכ"א


בתוך גן השכלים


הפטריות


 


מהדו' חודייפי


הפטריות מכת"י


 


הוצאת שיח ישראל


הקהלה היהודית בתימן


 


 


הקיצו ורננו


הג"ר יעקב מנזילי


 


הרמב"ם והמכילתא דרשב"י


 


 


ויצבור יוסף בר ד"כ


הג"ר יוסף צובירי


 


וירא פנחס


הג"ר פנחס ווכטר


 


זבח פסח


הג"ר יחיא צאלח


בתוך פסקי מהרי"ץ ח"ו


זבח תודה


הג"ר שלמה צאלח


בתוך עץ חיים ח"ג


זבחי אלדים


הג"ר יוסף אלקארה


בתוך שערי קדושה


זבחי צדק


הג"ר אברהם חאזי


בתוך שערי קדושה


זכור לאברהם


הג"ר אברהם נדאף


 


זכרון תימן


 


 


זר זהב


הג"ר פינחס מגארי


 


חומש יכין ובועז


 


 


חומש ילקוט ילקוט רועים ב"כ


 


כולל צדה לדרך


חומש ילקוט רועים ה"כ


 


כולל רש"י מנוקד


חומש שילה ה"כ


 


כולל רש"י מנוקד


חומש תורה מפורשה ג"כ


 


 


חומש תורה קדומה ב"כ


 


 


חומש תורה קדומה ג"כ


 


כולל רש"י מנוקד


חומש תורת אבות ב"כ


 


 


חידושים מרבני תימן על


השתילי זיתים


 


בתוך זכור לאברהם תשנ"א


חיי שלום עה"ת


הג"ר יחיא הכהן


 


חכמי ישראל שבתימן על


רבי דוד משרקי


 


 


חכמי תימן


 


 


חלק הדקדוק על התורה


הג"ר יחיא צאלח


בתוך דברי שלום


חלק הדקדוק על התנ"ך


הג"ר יחיא צאלח


בתוך קובץ דקדוקי תורה


חמדת ימים מהדו"ב


הג"ר שלום שבזי


 


חמש מגילות


 


הוצאת נוסח תימן


חמש מגילות עם מפרשים


 


 


חן טוב עה"ת


הג"ר יחיא בדיחי


 


חקל תפוחין


הג"ר מחפוד נגר


 


טופס כתובות


הג"ר יצחק רצאבי


 


טירת הכסף


רבינו זכריה החלפוני


 


יבא שילה


הג"ר זכריה אביגד


 


יברך הזבח


הג"ר יחיא קורח


בתוך ענף עץ אבות ח"א


יהדות חבאן בדורות האחרונים


 


 


יהדות חגוריה מסעות חבשוש


 


 


יהודי תימן במאה הי"ט


 


 


יורה חטאים


הג"ר אברהם ערוסי


בתוך אסופות ח"ח


ילקוט האזובי עה"ת


רבינו יצחק האזובי


 


ילקוט מאיר


הג"ר מאיר מלאכי


 


ילקוט מדרשי תימן ב"כ


 


 


ילקוט עובדיה


 


 


ילקוט עובדיה


 


 


ילקוט רועים


חכמי רדאע


בתוך חומש ילקוט רועים


ילקוטי שושן


הג"ר משה צארים


בתוך מדרש חסירות ויתירות על התורה


כוונת ספירת העומר


הג"ר שלום שרעבי


 


כך ברחתי מתימן


 


 


כסף צרוף


הג"ר סעדיה צפירה


 


לבניכם ספרו


 


 


לחם שלמה


הג"ר שלמה הכהן


בתוך לתולדות הקבלה בתימן


לחם תודה


הג"ר יחיא בדיחי


 


לחם תודה


הג"ר יחיא בדיחי


 


לקט שושנים


 הג"ר משה נהמי


 


לשם שבו


הג"ר שמואל צ'אהרי


 


מאה קולין


חכ"א


בתוך זכור לאברהם תשנ"ב


מבשר טוב


הג"ר אברהם נדא"ף


בתוך זכור לאברהם


מגילת אסתר


 


הוצ' נוסח תימן


מדרש הבאור ב"כ


רבינו סעדיה דמארי


בתוך דיואן אפתחה שיר


מדרש הגדול י"כ


רבינו דוד העדני


 


מדרש הגדול על אסתר מהדו"ב


רבינו דוד העדני


בתוך אגדתא דמגילה


מדרש הגדול על אסתר מהדו"ק


רבינו דוד העדני


 


מדרש הגדול על אסתר מהדו"ק


רבינו דוד העדני


בתוך מדרש לקח טוב


מדרש הגדול על במדבר


 ח"א מהדו"ק


רבינו דוד העדני


 


מדרש הגדול על ויקרא מהדו"ק


רבינו דוד העדני


 


מדרש הגדול על שמות מהדו"ק


רבינו דוד העדני


 


מדרש החפץ מהדו"ב ב"כ


רבינו זכריה הרופא


 


מדרש החפץ מהדו"ק


רבינו זכריה הרופא


 


מדרש חסריות ויתרות של התורה


 


כולל לקוטי שושן וע"ח מהדו"ק


מדרש כתפוח בעצי היער מהדו"ב


 


כולל פירוש עצי היער


מדרש כתפוח בעצי היער מהדו"ג


 


כולל פירוש עצי היער


מדרש מגילת אסתר


רבינו זכריה הרופא


 


מדרש שואל ומשיב


 


 


מהדו"ב


הג"ר דוד משרקי


 והג"ר יחיא משרקי


 


מהדו"ב


הג"ר שלום יצחק הלוי


כולל חלק הדקדוק


מהדו"ג ב"כ


הג"ר שלום שבזי


 


מהדו"ק ב"כ


הג"ר ישראל הכהן


 


מהדו"ק ח"ב


הג"ר ישראל הכהן


 


מזרחי על מסכת ברכות ופסחים


רבינו זכריה החלפוני


 


מחברת התיגאן


חכ"א


הוצ' יוסף חסיד


מחברת התיגאן


חכ"א


כולל לעומת המחברת


מחקרים בלשון העברית


ובמדעי היהדות


 


 


מחשבת ישראל בתימן


 


 


מי מנוחות


הג"ר יוסף רצון


 


מים שאובים


הג"ר דוד חמדי


 


מיצירות ספרותיות מתימן


 


 


מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי


 


 מכת"י תימן


מכמנים מחשיפת גנזי תימן


 


 


מלאכת שלמה


הג"ר דוד חמדי


 


מנוחת המת


הג"ר אברהם צנעאני


 בתוך שערי שלמה


מנוחת שלום


הג"ר שלום רייבי


 


מסורת מדויקת מהדו"ב


הג"ר יוסף צובירי


בתוך חומש פרשת מפורשה


מסורת מדויקת מהדו"ק


הג"ר יוסף צובירי


בתוך הח"ת מרגלית


מסכת אבות מהדו' קיסר


 


כולל פירוש רבינו נתן אב הישיבה


מסכת שביעית כולל פירוש


הרז"ה, מלאכת שלמה ועוד


 


 


מסע לתימן


 


 


מעיין גנים


הג"ר סעדיה צפירה


 


מעיל קטון מהדו"ב


הג"ר יחיא צאלח


מהדורת א"י


מעיל קטון מהדו"ק


הג"ר יחיא צאלח


מהדורת הגר"י רצאבי


מפי חכמים


הג"ר אברהם הלוי


 


מפתחות על מדרש החפץ


 


 


מצוקות תימן


 


 


מצפונות יהודי תימן


 


 


מקום מקדש


הג"ר חיים סינואני


 


מקור חיים


הג"ר יחיא צאלח


 


מקור מים חיים


הג"ר חיים העזרי


 


מראה הנרות


 


כולל מפירוש הר"ס עדני וגליוני מהרי"ץ


מרן הרש"ש ספר אור הרש"ש


 


 


מרפא לשון


הג"ר יחיא קורח


בתוך הח"ת עם חמישים פירושים


משיב נפש


הג"ר יחיא עומיסי


 


משכיל דורש מהדו"ב


הג"ר יחיא קורח


כולל הערות הגר"ש קורח


משכיל דורש מהדו"ק


הג"ר יחיא קורח


 


משכיל על נגינות מהדו"ב


הג"ר יחיא קורח


בתוך דיואן חפץ חיים


משכיל על נגינות מהדו"ק


הג"ר יחיא קורח


בתוך דיואן הוצ' פתייחי תרצ"א


משכיל על נגינות מהדוג'


הג"ר יחיא קורח


בתוך דיואן אפתחה שיר


משכיל שיר ידידות מהדו"ב


הג"ר יחיא קורח


בתוך דיואן הוצ' מקייטון


משכיל שיר ידידות מהדו"ג


הג"ר יחיא קורח


 


משכיל שיר ידידות מהדו"ק


הג"ר יחיא קורח


בתוך דיואן הוצ' פתייחי תרצ"א


משל הקדמוני


חכ"א


בתוך דיואן הרששב"ז הגדול


משלי אבות


 


הוצאת תורת אבות כולל פעמון זהב על אבות


משלי אבות


 


הוצאת שתילי זיתים


משלי כולל בינה במקרא


 ואהבת הקדמונים


 


 


משנה סדר מועד מכת"י תימן


 


 


משנת חכמים


הג"ר סעדיה בן אור


 


משפט חרוץ


הג"ר זכריה אביגד


 


משפטי אמת


הג"ר זכריה אביגד


 


נאות ציון


הג"ר זכריה אביגד


 


נהר שלום


הג"ר שלום שרעבי


 


נוה שלום


הג"ר עמרם קורח


בתוך חח"ת עם חמישים פירושים


נועם שיח


הג"ר אבינועם יהב


 


נופת צופים


הג"ר סעדיה בן אור


 


נחלת יוסף מהדו"ב


הג"ר שמואל עדני


כולל נחלת שמעון


נחלת יוסף מהדו"ג


הג"ר שמואל עדני


 


נפש יהודה


הג"ר יהודה חאצ'רי


 


נפש כל חי


הג"ר יצחק רצאבי


 


נתיבות האמונה


הג"ר יחיא חראזי


 


נתיבות החכמה ב"כ


הג"ר סעדיה בן אור


 


סגולת השוחטים


הג"ר שמעון הכהן


 


סגולת ישראל מהדו"ק ח"א


הג"ר ישראל הכהן


 


סדר האשמורות המבואר


הג"ר אבירן יצחק הלוי


 


סדר ההושענות המבואר


הג"ר אבירן יצחק הלוי


 


סדר הושענות כמנהג עדן


 


 


סדר הניקור


הג"ר יהודה צעדי


בתוך פסקי מהרי"ץ ח"ו


סדר הנישואין והלכותיהם


הג"ר שלום מנצורה


בתוך נר יאיר


סדר הפזמונים לשמחת


תורה המבואר


הג"ר אבירן יצחק הלוי


 


סדר תפילה וינה תרנ"ו


 


 


סוכת שלום


הג"ר שלום רייבי


 


סוכת שלום


הג"ר שלום עדני


 


סידור אור מהרי"ץ שאמי


 


 


סידור כנסת הגדולה השלם ג"כ


 


 


סידור כנסת הגדולה השלם ד"כ


 


כולל טללי אורות


סידור כנסת הגדולה השלם ד"כ


 


כולל אמ"ת ויצי"ב


סידור שיח שפתותינו שאמי


 


 


סידור תפילת כל פה ג" כ


 


מהדו' נדאף תרצ"ה


סידור תפילת כל פה ג"כ


 


מהדו' חסיד תש"ל


סמא דחיי


הג"ר מחפוד נגר


 


סערת תימן


הג"ר עמרם קורח


 


ספר המרגלית


חכ"א


בתוך שערי שלמה


ספר המרגלית


הג"ר שלום שרעבי


בתוך ספר שמירה וסגולה


ספר המרגלית


חכ"א


בכת"י על השולחן ערוך


ספר הרמזים ב"כ


רבינו יואל


 


ספר התעודה מחשיפת גנזי תימן


 


 


ספר זכרון ארחות שלמה


 


 


ספר זכרון זכר צדיק


 


 


ספר זכרון זכרון אבי


 


 


ספר זכרון חיי שרה אמת ליוסף


 


 


ספר זכרון טוב וישר כולל


 


 


ספר זכרון לע"נ הג"ר סעדיה שריאן


 


 


ספר זכרון לע"נ הג"ר שלום קלזאן


 


 


ספר זכרון מגלות תימן


לגאולה על רבי יחיא בשארי


 


 


ספר זכרון נפש זכה


 


 


ספר זכרון נר יאיר


 


 


ספר זכרון נרות זכריה


מעשה נסים


 


 


ספר זכרון קובץ הראל


 


 


ספר זכרון שלמה


 


 


ספר זכרון שערי שלמה


 


 


ספר זכרון תפארת חיים


 


 


ספר סגולות


הג"ר שלום הקרחי


בתוך לתולדות הקבלה בתימן


ספר שבטיאל


 


 


ספרי תולדות ומחקר


 


 


עדות ביהוסף


הג"ר יוסף יצחק הלוי


 


עולת שלמה


הג"ר שלמה בדיחי


 


עושה שלום


הג"ר שלמה טובים


 


עטרת זקנים


הג"ר יחיא זכריה


 


עטרת חיים


הג"ר חיים סינואני


 


עטרת יצחק


 


 


עטרת תפארת


הג"ר חיים סינואני


 


עיונים במגילת  תימן


 


 


על צפרני נשרים


 


 


על שמואל א'


 


 


על שמואל ב'


 


 


עלי הקאת


הג"ר ערן כברה


 


עלמות שיר מהדו"ק


הג"ר עמרם קורח


בתוך דיואן חפץ חיים


עלמות שיר, מהדו"ב


הג"ר עמרם קורח


בתוך דיואן אבטחה שיר


ענף חיים


הג"ר אברהם נדאף


בתוך תכלאל עץ חיים


ענף עץ אבות ב"כ


 


 


עץ החיים


הג"ר סעדיה נדאף


 


עצי בשמים


הג"ר סעדיה בן אור


 


עצי הלבנון


הג"ר סעדיה נחשון


 


ערוגת הבושם


הג"ר סעדיה בן אור


 


עתרות חיים


הג"ר חיים סינואני


 


פאר מלכות


הג"ר סעדיה בן אור


 


פירוש אחשורוש מהדו"ב


הג"ר נתנאל ב"ר ישעיה


בתוך אגדתא דמגילה


פירוש אחשורוש, מהדו"ק


רבינו נתנאל ב"ר ישעיה


בתוך ספר זכרון להר"י נסים


פירוש הלכות קידוש החודש


רבינו דוד ב"ר ישע הלוי


 


פירוש הלכות שחיטה מהדו"ב


הג"ר יצחק ונה


הוצ' אור ישראל


פירוש הלכות שחיטה מהדו"ק


הג"ר יצחק ונה


הוצ' חסיד


פירוש הפטריות


לרבינו זכריה הרופא


בתוך הפטרות הוצ' יל"נ


פירוש הפטריות


הג"ר שלמה מנזילי


בתוך הפטריות הוצ' חודייפי


פירוש הפטריות


הג"ר שלום שבזי


בתוך תורה קדומה


פירוש הפטריות


רבינו סעדיה דמארי


בתוך מדרש הביאור


פירוש הפטריות מדרשי תימן


 


בתוך ספר הפטריות


פירוש הרז"ה לאסתר מהדו"ב


 


בתוך אסתר ע"פ רבינו אביגדור כץ


פירוש הרז"ה לשיר


השירים בתוך חמש מגילות


 


 


פירוש לאגדתא דפסחא


הג"ר יחיא בשירי


בתוך אגד"פ הוצ' האלג"ת


פירוש מגילת איכה


רבינו משה בלידה


בתוך חמש מגילות הוצ' אלג"ת


פירוש מגילת אסתר מהדו"ב


רבינו משה בלידה


בתוך אגדתא דמגילה


פירוש מגילת אסתר מהדו"ק


רבינו משה בלידה


בתוך חשיפת גנוזים מתימן


פירוש נביאים ראשונים


על יהושע שופטים


רבינו אברהם ב"ר שלמה


 


פירוש על איכה


רבינו משה בלידה


בתוך חמש מגילות


פירוש על הרי"ף עמ"ס חולין


חכ"א


 


פירוש ר' אברהם בן שלמה על יואל


 


בתוך מחקרים בלשון העברית ובמדעי היהדות


פירוש רש"י עה"ת מכת"י תימן


 


 


פירות האילן


הג"ר אברהם הלוי


 


פך השמן


הג"ר שלום שמן


בתוך שערי קדושה


פנים חדשות


הג"ר יהודה גזפאן


בתוך מנחת יהודה


פסקי מהרי"ץ על ברכות ויום טוב


הג"ר יחיא צאלח


 


פסקי מהרי"ץ על


נטילת ידים- שחרית


הג"ר יחיא צאלח


 


פסקי מהרי"ץ על סוכה ולולב


הג"ר יחיא צאלח


 


פסקי מהרי"ץ על קריאת ס"ת


הג"ר יחיא צאלח


כולל מילי דברכות ועוד


פסקי מהרי"ץ על שחיטה


הג"ר יחיא צאלח


כולל זבח תודה, שערי קדושה והלכות הנקור


פסקי מהרי"ץ על שערי טהרה


הג"ר יחיא צאלח


 


פעולת צדיק הג"ר יחיא צאלח


 


 


פעמון זהב


הג"ר יצחק ונה


על סליחות לימים נוראים


פעמון זהב


הג"ר יצחק ונה


על פיוט עת שערי רחמים, בתוך קונטריס מקור חיים


פעמון זהב


הג"ר יצחק ונה


על מסכת אבות, בתוך מילי דאבות


פעמון זהב


הג"ר יצחק ונה


על אגדתא דפסחא, בתוך אגדתא דפסחא


פעמון זהב


הג"ר יצחק ונה


על ההושענות ליום ששי וחמישי, בתוך סדר ההושענות המבואר


פעמון זהב על מגילת אנטיוכס


הג"ר יצחק ונה


 


פרדס רימונים ה"כ


הג"ר אברהם הלוי


 


פרי צדיק


הג"ר צאלח ב"ר יחיא


 


פרשה עם חמישים פירושים ה"כ


 


מהדו' חסיד


פרשת תאג ב"כ


 


 


פתח האוהל


הג"ר יחיא עמוד


בתוך מקור חיים


פתחון טוב עה"ת


הג"ר אברהם נדאף


בתוך ענף חיים


צדה לדרך ב"כ


הג"ר יחיא צ'אהרי


בתוך חח"ת הוצ' חסיד


צדיק באמונתו יחיה


הג"ר יחיא אלשיך


 


צוהר לחשיפת גנזי תימן


 


 


קדושת ישראל


הג"ר יצחק רצאבי


 


קובץ דקדוקי תורה


הג"ר אריאל יצחק הלוי


 


קודש הילולים


הג"ר אברהם צנעאני


 


קודש הלולים ב"כ


הג"ר סעדיה בן אור


כולל טיפי שמן


קורא הדורות


הג"ר אברהם ערוסי


בתוך תולדות הרששב"ז ב"ח


קורות הזמן


 


 


קידוש כהלכתו


הג"ר הלל יצחק הלוי


 


קניין ובניין


הג"ר יוסף שרעבי


 


קצור זבחי אלדים


הג"ר שלום עראקי הכהן


בתוך שערי קדושה


קצרו אבן העזר


הג"ר זכריה אביגד


 


קרבן תודה


הג"ר שלום חבשוש


ספר שמירה וסגולה כולל תפילות, רפואות, וגורלות מרס"ג ועוד


קריאי מועד


 


הוצאת בנתיבות אמת כולל הלימודים לשבועות והוש"ר


ראשי בשמים


הג"ר דוד משרקי


כולל בשמים ראש


רוגז הזמן


 


 


רוגז הזמן


חכ"א


בתוך קובץ הראל


רחובות הנהר


הג"ר שלום שרעבי


 


ריח ניחוח


הג"ר זכריה אביגד


 


רכב אלדים


הג"ר יצחק ונה


 


רכב אלדים


הג"ר יצחק ונה


כולל מאמר אופן המרכבה


שאלות


הר"ר חוטר דמארי


בתוך גן השכלים


שאלות בתורה ובהלכה


רבינו משה בלידה


בתוך מכמנים מחג"ת


שאלות ותשובות


בפילוסופיה לרבי


 פרחיה בן משולם


 


תוך ספונות י"ח


שבי תימן


 


 


שו"ת אדני פז


הג"ר אלון אבידר


 


שו"ת אוצרות תימן ח"א


חכמי תימן


 


 שו"ת דובר שלום


הג"ר שלמה טובים


 


שו"ת דרכי נועם


הג"ר עובדיה יעבץ


 


שו"ת החיים והשלום


הג"ר חיים כסאר


 


שו"ת הריטב"א


 


 


שו"ת הרש"ז


הג"ר שלום זכריה


 


שו"ת זכורני אי"ש


הג"ר אברהם נדאף


 


שו"ת חיי שלום


הג"ר יחיא הכהן


 


שו"ת חן טוב


הג"ר יחיא בדיחי


 


שו"ת סולת מנחה


הג"ר סעדיה חוזה


 


שו"ת עולת יצחק


הג"ר יצחק רצאבי


 


שו"ת פעולת צדיק מהדו"ב ג"כ


להג"ר יחיא צאלח


כולל הערות נוה צדיק


שו"ת פעולת צדיק מהדו"ק ב"כ


להג"ר יחיא צאלח


 


שו"ת קיץ המזבח


הג"ר חיים כסאר


 


שו"ת רביד הזהב מהדו"ק


הג"ר דוד משרקי


 והג"ר יחיא משרקי


 


שולי המעיל


הג"ר יצחק רצאבי


בתוך מעיל קטון מהדו"ק


שושנת המלך מהדו"ג


הג"ר שלום חבשוש


בתוך שערי קדושה


שושנת המלך מהדו"ד


הג"ר שלום חבשוש


בתוך שו"ת פעולת צדיק מהדו"ב


שושנת המלך מהדו"ק


הג"ר שלום חבשוש


בתוך שתילי זיתים מהדו' הלוי תרמ"ב


שיר חדש


הג"ר אברהם ערוסי


 


שירת יוסף


חכ"א


בתוך ענף עץ עבות


שלום ואמת


 


כולל מגילת אסתר


שלחן הקריאה


הג"ר דוד ריפמאן


 


שלחן ערוך המקוצר ז"כ


הג"ר יצחק רצאבי


 


שלטי הזהב


רבינו זכריה החלפוני


בתוך ספר המזרחי


שלש מגילות


 


מהדו' נדאף תרע"א


שלש מגילות


 


מהדו' חבשוש תרצ"ו


שלש מגילות כולל מסורת


 מדוייקת


 


הוצ' טיירי וחוטר


שלש מגילות כת"י תימן


 


מהדו' קרואני


שלש מגילות מכת"י


 


הוצ' מקייטון כולל תרגום ופרש"י


שם טוב ט"כ


הג"ר חיים כסאר


 


שערי טהרה


הג"ר יחיא צאלח


בתוך פסקי מהרי"ץ ח"ג


שערי קדושה מהדו"ב


הג"ר יחיא צאלח


 


שערי קדושה מהדו"ג


הג"ר יחיא צאלח


בתוך פסקי מהריץ ח"ו


שר שלום


הג"ר שלום שרעבי


מהדו' צאלח


שרח אלאלפאט


חכ"א


בתוך שבטיאל


שרח אלהגדה


רבינו זכריה הרופא


בתוך הגדה שלימה


שרח אלקואעד


רבינו חוטר דמארי


 


שרח אשת חיל


רבינו משה בלידה


בתוך מצפונות יהודי תימן


שרידי תימן מהדו"ב


הג"ר אברהם נדאף


בתוך זכור לאברהם (נדאף)


שרידי תימן מהדו"ק


הג"ר אברהם נדאף


 


ששה סדרי משנה  ג"כ


 


מנוקדות ע"י הרשי"ה


ששה סדרי משנה מנוקדות


ע"י מהרי"ץ


 


כולל מאמר משנת מהרי"ץ


שתילי זיתים מהדו"ג


הג"ר דוד משרקי


עם זית רענן


שתילי זיתים מהדו"ד


הג"ר דוד משרקי


מהדו' גיאת


שתילי זיתים מהדו"ה


הג"ר דוד משרקי


מהדו' והב


שתילי זיתים מהדו"ק


הג"ר דוד משרקי


 


תאג רבי דוד ב"ר בניה


 (חבשוש) מכת"י


 


 


תהלים


 


הוצאת פעולת צדיק


תהלים כולל מאמר יושב


 תהלות ישראל


 


הוצ' תורת אבות


תהלים עם כתר מלכות


 חכמי תימן


 


 


תוכחת מגולה


הג"ר זכריה אביגד


 


תולדות יהודי תימן מכתביהם


 


 


תורי זהב


רבינו זכריה החלפוני


בתוך המזרחי


תורת חכם


הג"ר חיים סינואני


 


תורת חכם מהדו"ב


הג"ר יחיא צאלח


בתוך שו"ת פעולת צדיק מהדו"ב


תורת חכם מהדו"ק


הג"ר יחיא צאלח


בתוך שערי קדושה


תורתן שלבני תימן


 


 


תכלאל  הר"י משתא ב"כ


 


 


תכלאל המבואר


 


 


תכלאל עץ חיים ג"כ


הג"ר יחיא צאלח


 


תכלאל עץ חיים כת"י ח"א


הג"ר יחיא צאלח


 


תכלאל שתילי זתים ב"כ


 


 


תכלאת תורת אבות ז"כ


 


 


תמורות במורשת יהודי תימן


 


 


תקון כרת ועלוי נשמות לע"נ


הג"ר שלמה חתוכה


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0