r

פטירת שמעה בתו של אבא שלום שבזי

23 ינואר

אגדות שונות אפפו סיבת מותה. יש אומרים בן המלך חמד את שרה שבזי. אמר לאביו, לקחת לו את שרה לאשה. המלך קרא לשבזי ואמר תן את בתך לבני. אמר לו איך אתן את בתי לבנך. לא בני דת אחת אנחנו, אין דבר. רוצה אני את בתך שתהיה לי לכלה. בני אהב אותה. אבל אדוני המלך בלתי אפשרי? מה זה בלתי אפשרי? האם אתה קדוש יותר ממני. לא, חס וחלילה. אבל קיים הבדל ביני ובינך בשלשה דברים. במילה. בשבת. בחתונה. ולכן אין הדבר אפשרי. לא רצה המלך לקבל טענות שבזי. כשראה אין ברירה. החליט להמית את בתו. אמר מוטב שתמות. חזר שבזי הביתה הכין את הכלה לחתונה. את בתו הלביש בגדי לבן. תכריכי מתים והוא עצמו אמר קינה כמו על מת. אך שר אותה בנעימת חתונה. כדי שלא ירגישו בדבר. כך צעדה תהלוכת החתונה של הכלה עד שנפגשה עם תהלוכת החתן. כך נפגשו שתי התהלוכות. והכלה נפלה ומתה, צעק המלך על שבזי. מה עשית. לא אנכי. הכל מן השם. הרי אמרתי לך. שהדבר בלתי אפשרי. אנו בני דתות שונות. הצטער המלך מאד. ביקש המלך סליחה משבזי. ומאז כיבדו והוקירו יותר.

2 Comments

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0