r פירוש אור האפילה לפרשת אם בחקתי - נוסח תימן

פירוש אור האפילה לפרשת אם בחקתי

23 ינואר

איש כי יפליא נדר בערכך, הערך הוא שיאמר ערכי עלי או ערך פלוני עלי הרי זה משלם את הערך האמור בתורה והוא כפי שניו של הנערך. ואם מך הוא מערכך, אמר שאם מך הוא תן לו מערכך כלומר אם לא היה לו אלא כדי הערך בלבד או פחות נותנין לו מזון שלשים יום וכסות שנים עשר חדש ולוקחין השאר. וכל ערכך יהיה בשקל הקדש, לא יהא הערך פחות משקל ואפלו היה המעריך בתכלית העוני. והעמידו לפני הכהן והעריך, כל שישנו בהעמדה ישנו בהערכה יצאו יינות שמנים וסלתות לפי שאינן בהעמדה אינן בהערכה ואם העריך דבר מן המטלטלין תהיה שוּמָּתוֹ בשלשה וישלם דמיו, והקרקעות בתשעה וכהן עמהן, וכן אם אמר דמי פלוני עלי שמין אותו כקרקעות בתשעה וכהן.

0