r
  • 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

פירוש אור האפילה לפרשת בהר סיני

23 ינואר

את שבתתי תשמרו, הטעם שבגללו הזכיר ע"ז ושבת בסוף פרשה זו מחמת העבד שנמכר לע"ז שלא יחשוב שהוא פטור


 


מן המצות לפיכך כפלם לזרזו ולהזהירו על המצות אע"פ שהוא עם עובדי ע"ז, וכפל דבר זה בשבת לפי שהפרשה ושבתה הארץ שבת לה' שלא תאמר ששבת זו היא שבת בראשית. ואמרו ומקדשי תיראו, שלא נתקבץ אל המקדש ונשתחוה שם כדרך שעושין עובדי ע"ז במצבה לפיכך אמר ומקדשי תיראו, וזו מצות עשה ליראה מן המקדש כמו שנתבאר בפירוש מצוה זו, אמרו לא מן המקדש אתה ירא אלא ממי שצוה ביראתו, ומכלל יראתו כמו שאמרו לא יכנס אדם להר הבית במקלו ובמנעלו ובאפונדתו ורקיקה מקל וחומר. וכן כל הנכנס למקדש יהיה עומד תמיד ואפילו הכהנים בעת העבודה יהיו עומדים כמו שנ' לעמוד לשרת, ואמרו אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד שנ' , ויבוא המלך דוד וישב לפני ה', ואמרו למה הסמיך שמירת שבת לעבודה זרה ללמדך שכל המבזה את המועדות כאלו נטפל לע"ז שנאמר את שבתתי תשמרו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0