r פירוש אור האפילה לפרשת דברים - נוסח תימן

פירוש אור האפילה לפרשת דברים

23 ינואר

אלה הדברים, למה נקרא ספר זה על שמו של משה אמר הקב"ה אני צויתי את ישראל בשתי דברות ולא עמדו בהן ואתה צוית אותם בשמונה דברות ועמדו בהן חייך שספר אחד מן התורה יקרא על שמך. אשר דבר משה אל כל ישראל, דע שלא כפל להם משה שום דבר מן התורה בספר זה, אלא מה שהיה חסר איזה תנאי באר את התנאי שיש לו צורך בענין מסויים, או אם היה סתום בארו במשנה תורה, או מצוה שלא נזכרה מקודם, או לזרז על איזה דבר שיש חשש שיתרשלו בו אז כפלו במשנה תורה. אשר דבר משה חייב כל צדיק שבכל דור ודור להוכיח לרבים ולהחזירן למוטב ולהכלימן במעשיהם הרעים לפיכך הוכיחן משה רבנו על מה שעשו במדבר, במרה כתיב וילונו העם. בערבה, זה שכתוב אל תעלו כי אין ה' בקרבכם. מול סוף, זה שכתוב פנו וסעו לכם המדבר דרך ים סוף. בין פארן, זה שכתוב ונפשנו קצה, והמרגלים דברו בפארן לשון הרע על הארץ. ובין תפל, דברו תפלות על המן. ולבן, זה המן שנ' כזרע גד לבן. וחצרות זה שכתוב בשבתנו על סיר הבשר. ודי זהב, זה שכתוב למי זהב התפרקו. אחד עשר יום מחורב. אמר שהמסע הזה שהלכתם בו ארבעים שנה הוא מהלך אחד עשר יום אלא שמעשיכם גרמו. אחרי הכותו את סיחון, היה משה ירא מישראל שמא יחזרו אל סיחון ויצטרפו אליו לפיכך לא הוכיחן אלא עד שהרג את סיחון והיה בטוח מנזקו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0