r פירוש אור האפילה לפרשת ואתה תצוה - נוסח תימן

פירוש אור האפילה לפרשת ואתה תצוה

23 ינואר

כל מצוה שיש לה תולדות וחלוקים רבים נאמרה בלשון יחיד, והוא שכל מצוה שהיא מסורה לב"ד והם יצוו בה לישראל באה בלשון צוואה. ויקחו אליך שמן זית זך, ויקחו, מנאמן. אליך, שיהא חותמך או חותם כ"ג עליו. שמן זית. ולא שאר שמנים. זך, לא שיזוב מעצמו. כתית, שכותשין אותו תחלה ונותנין לתוך הסל ויזוב מעצמו. אמרו שישה זיתים הן ובהן שלשה שלשה שמנים, הזית הראשון מגרגרו בראש הזית וכותש ונותן לתוך הסל, ר' יהודה אומר סביבות הסל, זה הראשון, טען בקורה ר' יהודה אומר באבנים זה השני, חזר וטחן וטען זה שלישי, הראשון למנורה והשאר למנחות. הזית השני מגרגרו בראש הגג וכותש ונותן לתוך הסל, ר' יהודה אומר סביבות הסל, זה ראשון, טען בקורה ר' יהודה אומר באבנים זה שני, חזר וטחן וטען זה שלישי, הראשון למנורה והשאר למנחות. הזית השלישי מעטנו במעטן עד שילקה ומעלהו ומנגבו בראש הגג וכותש ונותן לתוך הסל ר' יהודה אומר סביבות הסל זה הראשון, טען בקורה ר' יהודה אומר באבנים, זה שני, חזר וטחן וטען זה שלישי, הראשון למנורה והשאר למנחות. הראשון שבראשון אין למעלה ממנו, השני שבראשון והראשון שבשני שוין, השלישי שבראשון והשני שבשני והראשון שבשלישי שוין. השלישי שבשני והשני שבשלישי שוין, השלישי שבשלישי אין למטה ממנו. פירוש מגרגרו מלקטו גרגר גרגר. כל מצוה שיש לה תולדות וחלוקים רבים נאמרה בלשון יחיד, והוא שכל מצוה שהיא מסורה לב"ד והם יצוו בה לישראל באה בלשון צוואה. ויקחו אליך שמן זית זך, ויקחו, מנאמן. אליך, שיהא חותמך או חותם כ"ג עליו. שמן זית. ולא שאר שמנים. זך, לא שיזוב מעצמו. כתית, שכותשין אותו תחלה ונותנין לתוך הסל ויזוב מעצמו. אמרו שישה זיתים הן ובהן שלשה שלשה שמנים, הזית הראשון מגרגרו בראש הזית וכותש ונותן לתוך הסל, ר' יהודה אומר סביבות הסל, זה הראשון, טען בקורה ר' יהודה אומר באבנים זה השני, חזר וטחן וטען זה שלישי, הראשון למנורה והשאר למנחות. הזית השני מגרגרו בראש הגג וכותש ונותן לתוך הסל, ר' יהודה אומר סביבות הסל, זה ראשון, טען בקורה ר' יהודה אומר באבנים זה שני, חזר וטחן וטען זה שלישי, הראשון למנורה והשאר למנחות. הזית השלישי מעטנו במעטן עד שילקה ומעלהו ומנגבו בראש הגג וכותש ונותן לתוך הסל ר' יהודה אומר סביבות הסל זה הראשון, טען בקורה ר' יהודה אומר באבנים, זה שני, חזר וטחן וטען זה שלישי, הראשון למנורה והשאר למנחות. הראשון שבראשון אין למעלה ממנו, השני שבראשון והראשון שבשני שוין, השלישי שבראשון והשני שבשני והראשון שבשלישי שוין. השלישי שבשני והשני שבשלישי שוין, השלישי שבשלישי אין למטה ממנו. פירוש מגרגרו מלקטו גרגר גרגר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0