r

פירוש אור האפילה לפרשת וישלח

23 ינואר

ויזרח לו השמש, אמרו וכי לא זרחה השמש אלא ליעקב אבינו בלבד ולא לכל העולם אלא שבאה בעבורו זרחה בעבורו שנ' כי בא השמש, מכנים בביאת השמש אותם הדברים המבהילים והמחרידים וכן החלחלה החלים על הנביא בעת מצב הנבואה כמו שנא' באברהם ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם, ויהי השמש באה ועלטה היה. ומכנים בזריחת שמש אותן השגות הנכבדות המזהירות הנגלות לנביא הזורחות כעין זריחת השמש לחוש הראות של אדם. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, אִסוּר גיד הנשה ניתן ליעקב אבינו במעמד זה ונתבאר טעמו ונאסר לישראל בסיני אלא שנכתב במקומו והוא אמרם דבר שלח ביעקב ונפל בישראל זה איסור גיד הנשה שפשט אסורו בכל ישראל והוא נוהג על בני יעקב בטמאים כטהורים, וכאשר חזר ונזכר בסיני אמרו אינו נוהג על בני ישראל אלא בטהורים, ונוהג בחיה ובמוקדשין שאפי' בעולה מסירו וזורקו על אפר המזבח. ושמנונית הגיד מותרת אבל ישראל קדושים נהגו בו איסור, ונוהג בימין ובשמאל וכבר הודעתיך אמרם משום דאתא מלאכא מאחוריהו ונשיה לגידיהו. ו'י'ש'ק'ה'ו', נקוד עליו, מלמד שבקש לנשכו ולמצוץ את דמו וקהו שניו. ובשביל שלא נגעו ארבע מאות איש שעם עשו ביעקב זכו שינצל מהם ארבע מאות נער בנחל הבשור. ויאמר מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי, אמרו הראה הקב"ה לעשו מרכבות של אש וסוסים של אש. ויאמר למצוא חן בעיני אדוני, אמר לקראתך באו כל אלה להציל אותי מכל אויב בדרך הזאת. ויאמר עשו יש לי רב, בשביל שאמר יש לי רב וחלק כבוד ליעקב נחלק לו כבוד ונאמר לישראל רב לכם סב את ההר הזה. כראות פני אלהים, סוד הדבר שנתירא ממנו יותר ממה שנתירא מן המלאך. וכי יש לי כל, ללמדך שנתברך בכל דבר בעוה"ז ולעוה"ב. יעבר נא אדני לפני עבדו, אמר הקב"ה ליעקב לא דייך שעשית את הקדש חול אלא שאני אמרתי ורב יעבד צעיר ואתה אמרת כה אמר עבדך יעקב יעבר נא אדני לפני עבדו חייך שיהיה כן הוא ימשול עליך בעולם הזה ואתה תמשול בו לעולם הבא לכך נאמר יעבר נא אדני לפני עבדו. עד אשר אבוא אל אדוני שעירה, מכאן אתה למד שאין בני עשו נופלין עד שיבא שריד מיעקב ויקצץ רגלם של בני עשו מהר שעיר שנ' וירד מיעקב והאביד שריד מעיר וכתיב ולא יהיה שריד לבית עשו כי פי ה' דבר. וישב היום ההוא עשו לדרכו שעירה, ולא לן עמו שמא יתיעץ בלילה ויהרג אותו בלילה. ולמקנהו עשה סכות, בא אל סכות בימות הגשמים לפיכך בנה לו בית והקים סכות למקנהו שהיו חמשת אלפים וחמש מאות. ויבא יעקב שלם, שלם מלבן שלם מעשו. ויחן את פני העיר, הביא תשורה לגדולי העיר וחנן אותם במתנות, ויש אומרים שהעמיד אטלוסין ומכר בזול, מכאן שאדם צריך להחזיק טובה למקום שיש לו הנאה ממנו. ויקן את חלקת השדה, נאמר ליעקב הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה עמד וקנה מקום בית במאה קשיטה, אית דאמרי כבשים, ואית דאמרי גמלים, ואית דאמרי ק' מאה קנקנים, ש' מאה סאין, ט' מאה טלין, נשאר י' ה' העיד והשביע בי"ה. פירוש קנקנים של יין, סאין של חטים, טלין טלאים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0