r פירוש אור האפילה לפרשת חיי שרה - נוסח תימן

פירוש אור האפילה לפרשת חיי שרה

23 ינואר

למה ייחס הכתוב שנותיה של שרה מכל הנשים להודיע שבן שלשים ושבע שנים היה יצחק כשנעקד. ואמרו מאה שנה לדעת ועשרים שנה לכח ושבע שנים לנוי. ותמת שרה בקרית ארבע, למה נקרא שמה קרית ארבע, הוא שם אדם הגדול בענקים. דבר אחר שנקברו בה ארבעה זוגות אדם ועזרו, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה, שלשה אבות מקרא אדם וחוה גמרא. קרית ארבע שנקראו לה ארבעה דברים. שמועה רעה צווחה יללה הפיכת שמחה. חברון שנת חברו בה איתני עולם. ויבוא אברהם, מהיכן בא מן העקידה. ולבכתה, כף קטן, מלמד שאין הבכיה על הנשים יפה. ואקברה מתי מלפני, כל זמן שלא נקבר מתו כמוטל לפניו דמי. נשיא אלהים, כעין זה שאנו אומרים איש האלהים כלומר שהוא רם המעלה. במבחר קברינו, אמרו שהיה לכל כת בית קברות ולמלכיהם בית קברות מיוחד והוא שקראו במבחר קברינו. יכלה, מלשון כילי. וישתחו לעם הארץ, כדרך שמשתחוים דרך תודה לאדם נכבד. עפרון בן צחר, שמו בערבית אלצ'בי בן אלאביץ'. ויתן לי את מערת המכפלה, למה נקרא שמה מכפלה מפני שהיא כפולה. אמרו כיון שידע אדם שהוא מת חצב בית מלון לקברו חוץ להר המוריה, אמר אדם ומה הלוחות שהן עתידין להכתב באצבע אלהים ועתידין מי הירדן לברוח מפניהן הן עתידין להגנז גופי שגיבלו שתי ידיו על אחת כמה וכמה לפיכך העמיק לארונו במקום כפול ולפיכך נקראת מערת המכפלה. השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה, מכאן שהרשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אין עושין, עפרון אמר ארץ ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה היא ובעת שקילת הכסף לא מחל לאבינו אברהם אפילו פרוטה. אמרו ולפי שהכניס עין רעה בממונו של אברהם נתחסר שמו. וישקול אברהם לעפרון כל כסף האמור בתורה שקלים חוץ מכספו של עפרון שלא היה אלא לטרין. כלומר שהשקלים האמורים בעפרון הם ארבע מאות רוטל. עובר לסוחר, בקש עפרון מאברהם שיעשה לו את הכסף ארבעה מיני מטבעות כדי שיהא לכל מדינה מטבע, וכל זה נסיון לאברהם. ויקם שדה עפרון, ענין חזקה וקיום כמו וקמה בידך ממלכת ישראל. השדה והמערה וכו' וכל העץ, פירט את הנקנה כל דבר במינו ואם לאו לא היה נקנה. אשר בכל גבולו סביב, כלומר מֵצָרֵי הקנין מארבע הרוחות. לאברהם למקנה מאת בני חת, כלומר העדים. ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מאת בני חת, כפל את הפסוק הזה כדי להשמיענו שלא נשאר לבני חת דין בן המֵצֵר לא בשדה ולא במערה, בוא וראה כמה יפה כחו של אברהם אבינו וכמה יפה נדיבות לבו שאמר לו הקב"ה כי לך ולזרעך אתן את כל הארץ עמד וקנה את כל השדה מקום קבורה בארבע מאות שקל, וזו צורת המערה אשר קנה אברהם לאחוזת קבר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0