r
  • 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

פירוש אור האפילה לפרשת נשא

23 ינואר

פרשת ברכת כהנים.


כה תברכו, בלשון הקדש, כה בקול רם, כה בנשיאות כפים, כה בשם המפורש, כה בעמידה, כה פנים כנגד פנים. תברכו את בני ישראל, מצוה על כל כהן מיוחס לברך את ישראל בכל תפלה ותפלה. תברכו, בעשרה וכהנים מן המנין. וכל כהן שאינו מברך אינו מתברך. אמור להם, שלא יהיה הַמְקַרֵא מהם. אמור להם, שאין שני כהנים או יותר רשאין לומר יברכך ער שיאמר להם שליח צבור כהנים ואח"כ אומר יברכך. הפסוק הראשון שלש תיבות אמרו כנגד אברהם יצחק ויעקב כאלו יאמר אלהי אברהם יצחק ויעקב יברך אתכם. הפסוק השני חמש תיבות כנגד חמשה חומשי תורה כאלו יאמר מי שנתן חמשה חומשי תורה יברך אתכם, הפסוק השלישי שבע תיבות כנגד שבעה רקיעים כאלו יאמר מי ששכינתו בשבעה רקיעים יברך אתכם. והם כולם ששים אות וזהו שנ' הנה מטתו שלשלמה ששים גבורים סביב לה מגבורי ישראל, שהיה כתוב על מטתו של שלמה ברכת כהנים. והיו מברכין במקדש בשם המפורש והוא הנהגה מיוֹד הֵי וָו הֵי שאינו נהגה לפי נקודו אלא לפי הענין הנישג ממנו והוא הענין המורה על מציאות ה' הוראה אמתית שאין בה ספק, והמשיכו כך מזמן משה עד זמן שמעון הצדיק, וכשקלקלו בני אדם בזה השם לפיכך שנוהו לשם פחות ממנו, אמרו משמת שמעון הצדיק בטלו אחיו הכהנים מלברך בשם המפורש ונשתמשו בשם בן י"ב אותיות המורה על מציאות ה' הוראה פחותה מן הראשון והוא סוד מסודות המדע האלהי שיש לו קשר בשכל הפועל והוא שלש תיבות אדני אלהים אמת, וסוד שלש תיבות אלו מועיל מאד למי שידעו והם היו מברכים בו, וכאשר קלקלו גם בו הסתירוהו ונשתמשו בשם יותר נמוך מזה והוא שם בן ארבעים ושתים אותות כמנין אהיה אהיה והוא קשה להבינו מחמת רבוי אותותיו ורחבות הדברים בו והוא מורה הוראה פחותה מן הראשונה וגם הוא ממדעי השכל הפועל, אמרו משרבו המשחיתין היו הכהנים מבליעין את השם בנעימות אחיהם הכהנים. ומכבוד שם המפורש ויקרו לא היו מלמדין אותו לבניהם ולתלמידיהם ההגונים אלא פעם אחת לשבע שנים, וכאשר ידעו אורך הגלות וקושי אותם הבטוים ונעשו כהני הגלות הדיוטים שאין להם תכונה בברכה לפיכך סלקו אותו השם ונשתמשו בכנוי שהוא מענין האדנות והוא אלף דלת נון יוד ונקרא אדני לענין שהוא אדון העולם ורבונו. ומזה יתבאר שכל אלף דלת נון יוד הוא המיוחס למלאך שהוא אדון העולם השפל והוא שרו של עולם האמור במקצת מקומות והוא הנקרא בלשוננו אישים והוא המשפיע על הנביאים. אבל זה שברכת כהנים בלי תרגום אמרו בפירוש המשנה שזה בגלל אמרו ישא ה' פניו אליך וכבר אמר אשר לא ישא פנים ויהיה פשט הדברים סתירה לפיכך היה קשה על אונקלוס והניחו בלי תרגום. ושמו את שמי על בני ישראל, הכהנים מתכונים לברך את ישראל והקב"ה מברכן שנאמר ואני אברכם שאין הברכה תלויה בכהן אלא במי שצוה בה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0