r פירוש אור האפילה לפרשת פקודי - נוסח תימן

פירוש אור האפילה לפרשת פקודי

23 ינואר

אלה פקודי המשכן משכן, למה נזכר המשכן שתי פעמים שנתמשכן שתי פעמים וי"א שנתמסכן שתי פעמים כלומר חרבן שני הבתים. ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, לפי שכפל את הדבור על בצלאל למדנו שהבית יהיה בנינו כצורת אריה שהוא רחב מלפניו וצר מלאחריו שלא יעשנו אלא מי שהוא משול לאריה משבט יהודה כמו שנ' גור אריה יהודה, והיה חרבנו על ידי מי שנמשל לאריה והוא אמרו עלה אריה מסובכו. ויהי זהב התנופה, זהו שנ' בו זהב וכסף ונחשת. וכסף פקודי העדה, זהו כסף השקלים בקע לגלגולת, בקע הוא חצי הדבר כמו שנ' בקע משקלו. מאת אדנים למאת הככר, הככר הוא שלשת אלפים מת'קאל. ותכל כל עבודת וכו' ויעשו בני ישראל כלומר שקיימו את הצו האלהי בעשיית המשכן. ויברך אותם משה, אמר להם יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, מיד שָרָת שכינה במשכן. ומשחת את המשכן ואת כל כליו, משחת הכלים בארבע אצבעות בתוך הכלי בקרקעיתו של כלי. משחתם לכהונת עולם לדורותם, משיחת כהנים הדיוטים אינה נוהגת לדורות, אלא משיחת בני אהרן בלבד מקדשת את בניהם ובני בניהם לדורות. בשנה השנית באחד לחדש, זה ראש חדש ניסן אמרו בו ביום הוקם המשכן בו ביום נתרמה תרומה כלומר שקלי שנה שנייה. ויקח ויתן את העדות, מהיכן לקח, לקח שני הלוחות מתיבה של עץ והניחן בתוך ארון של זהב לפי שלוחות שניים ירדו ביום הכפורים ולוחות ראשונים בשבעה עשר בתמוז.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0