r פירוש אור האפילה לפרשת שמות - נוסח תימן

פירוש אור האפילה לפרשת שמות

23 ינואר

ומשה היה רועה את צאן יתרו חותנו, שבעה שמות היו ליתרו, רעואל יתרו יתר חובב בן קיני פוטיאל. רעואל ריע לאל, יתרו שיתר פרשה בתורה, יתר שיתר מעשים טובים. חובב חביב לאל, קיני שקנה שם טוב לעצמו, פוטיאל שפטפט בעבודתו. אמרו שיתרו ואיוב ובלעם היו מיועצי פרעה בעת שאמר הבה נתחכמה לו, יתרו ברח לפיכך זכה, איוב שתק לפיכך נלקה, בלעם יעץ לפיכך נהרג. וינהג את הצאן אחר המדבר, דרך הרועים להוליך את הצאן למקומות השוממים שאין בהן ישוב כגון הערבות והמדברות שבהם מצוים העשבים מפני שאין דריסת רגל שם. ויבוא אל הר האלהים, כל מקום שמתגלה בו לנביאים מלאך או אור או שהוא מקום עבודה מיחסים אותו לאלהים או לה'. ואמרו למה נקרא שמו חובב מפני שירדה חורבה לאוה"ע עליו. וירא מלאך ה' אליו בלבת אש, היה המלאך דמות לבת אש, והסנה קוצים רטובים וקוציו כפופות לתוכו וכשמכניס אדם ידיו לתוכו אינו ניזק וכשמבקש להוציאה ניזק. ולמה נגלה הקב"ה למשה בסנה הודיעו שהמצרים דומין לסנה כשנכנסו ישראל אליהם קבלו אותם בסבר פנים יפות וכשבקשו לצאת הזיקום ולא הניחום. וירא והנה הסנה בוער באש, לא האש אכלה הסנה ולא הסנה כבה האש, כך מצרים לא כיבו שלהבתן של ישראל ולא אשן של ישראל אכלה אותם. את המראה הגדול הזה מדוע, מדוע נתעכבו ישראל עד עכשיו. משה משה, מה שנכפל השם הוא לאמות הנבואה ושזה מעמד נכבד כגון שמואל שמואל יעקב יעקב אברהם אברהם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0