r
  • 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

פירוש אור האפילה לפרשת תולדות

23 ינואר

ויאמר עשו בלבו, ויאמר המן בלבו, והם לא ידעו שרוח הקדש מגדת ומגלה סתרים שלהם הה"ד איך נחפשו עשו נבעו מצפוניו. ויגד לרבקה, אמרו שרבקה מן האמהות הנביאות לדעת האומר שהיא נביאה ויגד לרבקה ברוח הקדש, אולם זה היה אחד הנביאים שהודיע לה. יקרבו ימי אבל אבי, אמרו שעשו היה מכבד אביו יותר מדי. מתנחם לך, כלומר על הבכורה. ברח לך, כל הבורח נמלט שהרי אברהם ברח מנמרוד ונמלט, וכתוב חֲבִי כמעט רגע עד יעבור זעם. וישבת עמו ימים אחדים, שני אחדים והם עשרים שנה שנאמר זה לי עשרים שנה בביתך. עד אשר תשוב חמת אחיך, חמת עשו לא שבה שנאמרו עברתו שמרה נצח. עד שוב אף אחיך, עד אשר יולד לך בן שצורתו בדמות דיוקנך שישיב חמת אחיך, ראה ברוח הקדש שמזלו של יוסף יתגבר על מזל עשו שנאמר והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום. ושלחתי ולקחתיך משם, כיון שנולד יוסף שלחה את דבורה להביא את יעקב ומתה בדרך שנאמר ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף וכתיב ותמת דבורה. למה אשכל גם שניכם יום אחד, אמרו שהוגד לה ששניהם ימותו ביום אחד. קצתי בחיי, קוף קטן מכל קוף, אמרו שלשה דברים מקצרין ימיו של אדם הדר בעליה והמגדל בביתו תרנגולים ומי שמדבר עם אנשי ביתו ואינן שומעין לו, כך היתה רבקה מדברת אל בנות חת בשביל ע"ז ואינן שומעות לכך נאמר קצתי בחיי. למה לי חיים, אם היתה ע"ז נעבדת בביתו של אדם זהו הגורם לכרת לפי שכל מי שבידו למחות ואינו מוחה נתפש בעון. ויברך אותו ויצוהו, שנה לו המסורת. ויברך אותו, טובה ברכה אחרונה מן הראשונה, ראשונה על טללי שמים ועל דגן הארץ, ואחרונה לעולם הבא ולעולם הזה שנאמר ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך יפרך בעולם הזה וירבך בעולם הבא, ועוד שהוסיף לו באחרונה את ברכת אברהם שיהיו אומרים בכל תפלה ואלהי יעקב, ויש אומרים ויצוהו על בנות כנען ואפילו בנות ענר אשכול וממרא. אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה, מכלל שאיני יודע שהוא אחי רבקה אלא שגדלה רבקה עמו ולא למדה ממעשיו, אם יעקב ועשו, ועשו גדל עם יצחק ורבקה ולא למד ממעשיהם. וירא עשו, מה ראה, ראה שלא השגיח בו יעקב. וילך אל ישמעאל, למה הלך אל ישמעאל, אלא אמר לו תן לי בתך, כיון שקידש לו את מחלת אמר לו לך והרוג את אחיך ואני אהרוג את אחי ונהיה אומה אחת ונירש את הארץ, אמר לו ישמעאל וכי קין אני שאהרוג את אחי איני שומע לך לא אהרוג את אחי ולא אירש את הארץ והיה אותו רשע מחשב בלבו שישמעאל יהרוג את יצחק והוא יהרוג את יעקב ויחזור ויהרוג את ישמעאל בדמי יצחק, כיון שלא עָלָת בידו הלך והניח מחלת עגונה עד שמת ישמעאל והלך ונשאה מנביות שנאמר אחות נביות מלמד שקדשה מישמעאל ונשאה מנביות. ולמה בשעת קדוש שמה מחלת ובשעת נישואין שמה בשמת, דבסימו פתגמי ישמעאל, ומחלת שנמחלו לו עונותיו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0