r פירוש חיי שלום לפרשת בשלח - נוסח תימן

פירוש חיי שלום לפרשת בשלח

23 ינואר

ויהי בשלח פרעה וגו' ויסב אלהים וגו' ויקח משה את עצמות יוסף עמו וגו' ויסעו מסכות וגו' וה' הולך לפניהם וגו' לא ימיש וגו' לפני העם.   הנה מקראי קדש אלו אומרים עמוד והתבונן בנו, והנה אודיעך קורא נעים שלא אעמיסך ברוב הקושיות והספיקות הנופלות בהם כי מאיליהם יובנו מתוך ביאורם.   והנה נלענ"ד לבאר פרשה זו אם אפשר ואם בעיני ה' יכשר בהקדים מ"ש הר"ב זלה"ה בדרוש יצ"מ וז"ל הנה כבר הודעתיך כי כשהעון גורם ויש ח"ו פגם מסתלקים מוחין דגדלות, ומוחין דקטנות חוזרים להתעלות למקום שבאו משם ואז עולים החסדים שהם למטה וחוזרים להתעלם בשרשם למעלה או בדעת ז"א או יותר למעלה באו"א ממקום שבאו וכבר ביארנו כי בגלות מצרים היו מוחין דקטנות מתעלים למעלה לכן גברה יד מצרים כמו שביארנו כל זה היטב בדרוש הקטנות בע"ח ע"ש עכל"ל.   עוד כ' שם ע"פ ויסעו בני ישראל מרעמסס וגו' שבני ישראל הם סוד החסדים, עש"ב בביאור ג' אותיות נס"ע דאמצע אלפא ביתא דאבג"ד ופ' ורוח נסע וגו' ופ' דודי נסע ונגלה וע"ל פר' וארא כי שם נתב' קצת.   עוד כתב שם וז"ל כבר ביארנו כי הז"א חזר במעי אימא ג' כליל בג' ולכן פרעה הרשע כפר בעיקר באומרו כי מציאות ז"א שהוא שם הוי"ה נסתלק למעלה ולא נשאר רשימו ממנו למטה ח"ו וז"ש מי ה' אשר אשמע בקולו כי ה' שהוא הז"א כבר אינו שולט בעולם ח"ו ולמה אשמע בקולו כמ"ש בזו' ע"פ ויחזק ה' את לב פרעה כי שם הוי"ה עצמו כשהיה פרעה שומע היה מחזק את לבו כי הוא הי' חכם ומכשף גדול וידע כי עתה הז"א הוא בסוד עיבור לכן חיזק לבו כי גם מיוסף לא שמע שם זה רק שם אלהים כמ"ש אלהים יענה את שלום פרעה וכל בחי' אלהים הוא מוחין דיניקה או דעיבור ואז נק' ז"א בשם אלהים לכן היה כופר בעיקר שם הוי"ה ומודה בשם אלהים, והענין כי נודע כי כל החיצונים אין שליטתם בשם הוי"ה ח"ו רק בשם אלהים כי להיות אז בחי' קטנות או עיבור יש יכולת בחיצונים ליאחז שם ואז שם אלהים מתפשט כ"כ עד שיוצא לשמות אלהים אחרים, והענין כמ"ש אצלינו שג' מוחין הם והם ג' אלהים ומשם יניקת פרעה ומצרים בסוד העורף וג' שריו שר המשקים שר האופים שר הטבחים והם ג' אלהים או כנודע במקומו כי מג' אלו יניקתם וז"ס אלהים אחרים כי אחרי"ם גימ' גרו"ן וחרו"ן שהם ג' אלהים הנז' אשר בהתפשטותם יוצא מהם השמרים ונעשו אחרים וז"ס התפשטות שם אלהים, ונת' אצלינו בכמה מקומות שהוא מתפשט עד ק"כ צירופים כי כל תיבה בת ה' אותיות בונה ק"כ בתים ועדיין הם בקדושה ומשם ואילך הם שמרי יין והקליפות אמנם יניקתם הוא מן ק"כ אלהים אלו כי אעפ"י שהם בקדושה עכ"ז מהם יונקים, אמנם יניקת פרעה ומצרים אינו מכל ק"כ צירופים רק במ"ח צירופים שהם ב' אותיות אחרונות דאלהים שהם מ"י וז"ס מי ה' אשר אשמע בקולו ובכח מ"י דאלהים שהיה יונק משם היה כופר בשם הוי"ה שאילו היו הויו"ת דגדלות נגלות היתה מתבטלת יניקתו מן מ"י דאלהים דקטנות עכל"ל יעוש"ב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0