r פירוש חיי שלום לפרשת ואלה המשפטים - נוסח תימן

פירוש חיי שלום לפרשת ואלה המשפטים

23 ינואר

וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את הנפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים.


 


   הנה יש לדקדק אומרו ואתם ידעתם את נפש הגר היל"ל וגר לא תלחץ כי גרים הייתם בארץ מצרים דכיון שאמר כי גרים הייתם וגו' פשיטא שיובן להם שמזכירים שפלות הגר בעיני עצמו ויזהרו מללחצו, ועוד שהיל"ל ואתם ידע' את לחץ הגר כמו שפתח וגר לא תלחץ, מהו ידעתם את נפש דקאמר.
   ונלע"ד אם אפשר שבא לרמוז מ"ש בזוהר ובדברי הר"ב זלה"ה שמזווג נשמות הצדיקים בג"ע התחתון יוצאים נפשות לגרים, ונודע שהזווג מתכנה בל' ידיעה, וביאור הענין שנשמות הצדיקים מזדווגים עם המ' ומבררים נפשות הגרים מקלי' נוגה ועיין בע"ח ש' מ"נ ומ"ד דרוש י"א כלל כ' ועיין בע"ח ש' מ"נ ומ"ד דרוש י"א כלל כ' ועיין בזוהר הרקיע על לשון מאמר סבא דמשפטים דף צ"ח, יעש"ב.


 


   מעתה ז"ש וגר לא תלחץ כ"כ למה מפני שואתם ידעתם את נפש הגר כלומר כיון שנפשות הגרים נולדים ע"י זווג נשמות הצדיקים והם אבות להם אינו בדין שילחץ האח את אחיו, ועוד כי גרים הייתם בארץ מצרים כפשוטו, ודו"ק וא"ש ההי"ב.


 


   אחר כתבי זה מצאתי בס' זוהר הרקיע דף פ"א. על ביאור הסבא דף צ"ט. משם הרנ"ש וז"ל ואתם ידעתם את נפש הגר נלע"ד הנה ידוע מה שמביא האר"י ז"ל בספר הגלגולים פ"ז שיש נפשות גרים הנוצרים מקליפ' נוגה הכלולה מטו"ר כנז' בפ' ויקהל והם ע"י זיווג נפשות הצדיקים בכל לילה בג"ע כנזכ' בפ' שלח וז"ל ואתם ידעתם הוא ל' זיווג כמו וידע אלקנה את חנה אשתו וז"ש ואתם הצדיקים ידעתם שאתם מזדווגים יחד בכל לילה בג"ע הארץ ומאותו זיווג יוצאים נפשות הגרים וזהו נפש הגר ע"כ, אשר על כן אני אומר לפני צורי ימלא פי' תהלתיך שזכיתני בגרגיר זה לדעת הר"ב זלה"ה תלי"ת.


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0