r פירוש חיי שלום לפרשת וארא - נוסח תימן

פירוש חיי שלום לפרשת וארא

23 ינואר

   והבאתי אתכם אל הארץ וגו', הקשה הרב אור החיים זלה"ה הלא יוצאי מצרים לא נכנסו לארץ אלא בניהם הביא שמה אבל כל דור יוצאי מצרים מבן כ' שנה נפלו פגריהם במדבר ותגדל הקושיא על שנשבע ה' בתחלת הדברים באומרו לכן אמור לבני ישראל ואז"ל אין לכן אלא ל' שבועה, והעולה מדבריו בתי' קושיא זו כי השי"ת נתחכם על זה וכתב קודם והבאתי אתכם וידעתם כי אני ה', פי' תנאי הוא הדבר וידעתם כי אני ה' אלהיכם המוציא וגו' אז והבאתי אתכם, וזולת זה אם תנאצו ה' אין כאן הבטחה זו אשר ע"כ כתב פרט זה של ידיעת ה' באמצע הבטחות הטובות ולא איחר ולא הקדים לומר ע"כ הוא בשבועה בלא תנאי אבל פרט זה של הבאתם לארץ תנאי הוא הדבר וידעתם וגו' והבאתי ואם לאו יהיה מה שיהיה ע"כ כללות דבריו ודפח"ח.


 


   ואני הצעיר נלע"ד בתי' קושיא זו אם אפשר עפ"י מה שתרגם יב"ע בפר' יתרו בפ' אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם וגו' ואביא אתכם אלי, וז"ל אתון חמיתון מה דעבדית למצראי וטענית יתכון על עננין הי' כעל גדפי נשרין מן פילוסין (ר"ל רעמסס) ואובילית יתכון לאתר בית מקדשא למעבד תמן פסחא ובההוא לילת אתיבית יתכון לפילוסין ומתמן קריבית יתכון לאלפן אוריתי עכ"ל, מכאן מוכח בהדיא שנתקיימה הבטחה זו דוהבאתי אתכם אל הארץ אפי' ליוצאי מצרים עצמן בלי שום תנאי כפשט המקראות ובזה יומתק ל' הפסוק על נכון שהקדים ההבאה לנתינה דיש לדקדק דהיל"ל בתחלה ונתתי לכם את הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב מורשה אני ה' והבאתי אתכם שמה דבתחילה יזכה מקבל המתנה במתנה ואח"כ יחזיק בה אלא ודאי שבא הכתוב לרמוז לנו שבתחילה יביאם לארץ בליל פסח הבאה בעלמא ואח"כ בימי יהושע יתן אותה להם במתנה גמורה וז"ש מורשה ודו"ק ונכון וכל דברי ה' אמת וצדק. ושמעתי משם הרב בעל ברכת אליהו שפי' כן ע"פ נחית בחסדך עם זו גאלת נהלת בעזך אל נוה קדשך, וכעת לא זכיתי לראות זה הספר.


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0