r
  • 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

פירוש חיי שלום לפרשת ואתחנן

21 יולי

שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד.

    הנה תיבת שמ"ע ר"ת וס"ת ש"ע רמז לא"א ור"ת שאר הפסוק גימ' ל"ב רמז לחכמה גי' ל"ב נתיבות חכמה וס"ת ן' רמז לבינה נש"ב ואותיות אמצעיות של כל הפסוק גימ' תרס"ו רמז לו"ק ומ' כי הת"ר ו"ק בכללות גדול וס"ו גימ' אדנ"י שבמ' ע"ה הרי לך שבפסוק זה נרמז ייחוד כל י"ס דכללות וכל מה שבכלל יש בפרט ובכל פרטי פרטות עד אין חקר והבן.

   וראיתי לכתוב כאן ד' חילוקים שיש בכוונת פסוק שמע ישראל דארבעה פעמים של כל יום להיות למזכרת למעיין והן במלת ישראל ובמילת אחד והן ממטה למעלה כפי מעלתן זו למעלה מזו ד' בחי' ונודע כי למטה מד' בחי' הנז' יש בחינה ה' למטה מכולם וזו הבחינה לא תחסר מז"א לעולם והיא פנימיים דו"ק דקטנות דאימא, ואלו הן ד' בחינות ראשונה ק"ש שעל המטה במלת ישראל נמשך מקיף דאימא, ובמלת אחד נכנסים פעמי ומקיף דקטנות דאבא וו"ק דגדלות דאימא והמשכת הטיפה מחיצוניות דאו"א, שנית ק"ש דערבית במלת ישראל נכנסים בו פנימיים דאבא כי מקיפים דאי' היו בו מקודם ובמלת אחד נכנסים מקיפים דאבא וו"ק דגדלות דאימא והמשכת הטיפה מחיצוניות דא"א, שלישית ק"ש דקרבנות במלת ישראל נכנסים מקיפים דאימא ופנימיים דאבא שניהם יחד ובמלת אחד מקיפים דאבא וו"ק דגדלות דאימא והמשכת הטיפה מפנימיות דא"א ד' ק"ש דיוצר במלת ישראל נכנסים מקיפים דאבא כי כל מוחין דקטנות היו בו מקודם חוץ ממקיפי אבא שנכנסים עתה במלת ישראל ובמלת אחד נכנסים ו"ק דגדלות דאי' והמשכת הטיפה מחיצוניות ע"י והבן כל זה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0