r פירוש חיי שלום לפרשת וירא - נוסח תימן

פירוש חיי שלום לפרשת וירא

23 ינואר

ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר מעל עבדך.


   הנה רז"ל במס' שבת דף קכ"ז. דרשו מכאן דגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה ועיין רש"י ע"ה, ויש להקשות למה הכנסת אורחים גדולה מהקבלת פני שכינה וכי כבוד ב"ו יהיה גדול מכבוד שכינה ח"ו, ועוד מהו פירוש אומרו הקבלת פני שכינה.


 


   ונלענ"ד אם אפשר בהקדם מ"ש הרמ"ב בספר מאיר לארץ פר' בשלח משם הר"ב זלה"ה וז"ל כתיב ולא קם נביא עוד בישראל כמשה ובשלמה נאמר ויחכם מכל האדם מהימן וכו', פי' שנתחכם יותר ממשה וכן מצינו שחסר למשה אות למ"ד משלמה ופי' הר"ב שהזווג שנעשה ע"י משה היה אב"א ופי' זווג אב"א כבר מפורש בדרוש מ"נ יעו"ש וע"י שלמה היה הזווג פב"פ, וא"ת שזכה שלמה יותר ממשה אלא שמשה רבע"ה מצאה למ' בעמקי הקלי' בגלות ובכח גדול הוציאה ותיקנה אב"א וכשבא שלמה כבר מצאה מתוקנת ולא היתה חסירה כ"א חזרת פב"פ וזה בדבר קל יעשה עכל"ל.


 


   גם נודע שנה"ק נק' אורחים וכמ"ש הרב אור המאיר פר' זו יעו"ש. גם נודע מדרושי הר"ב זלה"ה בכ"מ שהעלאה נה"ק הוא סוד מ"נ למ' והם הגורמים הזיווג ובזה היא נבנית.


 


   מעתה יובן היטב דרשת רז"ל שרמזו לנו במתק לשונם גדולה הכנסת אורחים דהיינו מי שמברר נה"ק בכח תורתו ומעשיו הטוב שבזה הוא בונה אח השכינה כמו שעשה מרע"ה כנז' בדברי הר"ב זלה"ה יותר מהקבלת פני שכינה שהיא רק חזרת פב"פ שנעשית ע"י שלמה ע"ה כנז"ל ודו"ק וא"ש ההי"ב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0