r פירוש חיי שלום לפרשת וישלח - נוסח תימן

פירוש חיי שלום לפרשת וישלח

23 ינואר

וישלח יעקב מלאכים.


 


   פירש"י מלאכים ממש, הנה הר"ב חיד"א זלה"ה הביא לזה סמך מתי' מחני"ם דסמיך ליה יעו"ש בספרו נ"ק.


 


   ונלענ"ד אם אפשר שמה שהוצרך רש"י ע"ה לפרש מלאכים ממש דייק לה מדכתיב לעיל מניה ויפגעו בו מלאכי אלהים שכן תמצא ר"ת ו'ישלח י'עקב מ'לאכים ל'פניו גימ' אלהים ולפיכך פירש"י מלאכים ממש דהיינו מלאכי אלהים הנז"ל הרמוז בר"ת הנז' ודו"ק וא"ש ההי"ב.

0