r פירוש חיי שלום לפרשת חיי שרה - נוסח תימן

פירוש חיי שלום לפרשת חיי שרה

23 ינואר

מצאתי להרב יפה שעה בפירושו לסה"כ בענין ד' חילוקים דכווונת ד"פ דק"ש בדף קס"ד, וז"ל נמצינו למדים תרתי חדא שאעפ"י שכל האורות נמשכים מהא"ס ב"ה אין כולם שוים בערך א' ובהשואה א' כי ישתבח ויתפאר שמו לו נתכנו עלילות להמשיך לכל בחינה ובחינה לה לעצמה לבדה אור השוה אליה כערכה וכבחינתה ולא ראי זה כראי זה שנית שהאורות בעברם דרך פרצופים עליונה כמה פעמים מתלבשים בהם ופעמים שאינם מתלבשים בהם אלא עוברים בתוכה דרך העברה בעלמא וכשאינם מתלבשים בהם אלא עוברים בתוכם דרך מעבר אינם נק' על שמם וכו' יעש"ב.


 

0