r פירוש חיי שלום לפרשת יתרו - נוסח תימן

פירוש חיי שלום לפרשת יתרו

23 ינואר

והזהרת אתהם א'ת ה'חקים ו'את ה'תורת ר"ת אהו"ה השם שבדעת וזהו והודע"ת להם.


 


   ורז"ל דרשו פ' זה במציעא דף ל: וז"ל והודעת להם זה בית חייהם ע"כ, והוא לרמוז על הדעת כי ממנו תוצאת חיים הם ב' עטרין קדישין וכן תמצא תיבות בי"ת חייה"ם בגימ' דע"ת עם ה"ח וה"ג שבו והכולל, ואפשר לי לומר דשתי ההי"ן הנוספות בב' תיבות והזהרת אתהם הם רומזים על ה"ח וה"ג.


 


   וראיתי לדקדק בדרשת חז"ל הנזכ' היכן נרמזה בזה הפסו' כי לכאורה נראה שאין לה סמך מן המקרא, ונעתיק תחלה כל הלשון ואח"כ נבארנו וז"ל והודעת להם זה בית חייהם את הדרך זה גמילות חסדים, לכו זה ביקור חולים, בה זו קבורה, ואת המעשה זה הדין, אשר יעשון זה לפנים משה"ד עכ"ל, ופירש"י ע"ה בית חייהם ללמד להם אומנות להתפרנס בה, וחקים ותורות כתיבי ברישיה דקרא ע"כ, אבל במס' קמא פירש בית חייהם תלמוד תורה ע"כ, וזה הפי' האחרון ירמוז למה שכתבנו למעלה כי עסק התורה הוא כדי לידע משפטי תרי"ג מצות רמ"ח מ"ע ושס"ה מל"ת שה"ס חו"ג שבדעת.


 


   ונלע"ד לפרש אם אפשר כי דרשה זו רמוזה בפסוק והוא כי תיבת והודעת עם ו' אותיות גימ' תצ"ז כמספר ז"ה בי"ת חייה"ם בדקדוק, וכן ב' תיבות א"ת הדר"ך עם ו' אותיות והכולל גימ' תרל"ז כמספר ז"ו גמילו"ת חסדי"ם עם י"ג אותיות, וכן תיבות ילכו במילוי כזה יו"ד למ"ד כ"פ וי"ו כשתחשוב כל האותיות במ"ק יעלו גימ' מ"ה במספר ז"ה בקו"ר חולי"ם במ"ק ג"כ, והנה תיבת ב"ה עם ג' אותיות יה"א שהן מילואי הה' כנודע עם ה' אותיות ב"ה יה"א והכולל גימ' כ"ט כמספר ז"ו קבורה במ"ק, וכן ב' תיבות וא"ת המעש"ה גימ' ל"ה במ"ק כמספר זה הדין במ"ק עם ו' אותיות וב' כוללים, וכן ב' תיבות אש"ר יעשו"ן במ"ק עם ח' אותיות גימ' ל"ו כמספר ר"ת ז'ה ל'פנים מ'שורת ה'דין במ"ק עם י"ו אותיותיהם והכולל, הרי שהדרשה הזו רמוזה ויוצאה מן הפסוק עצמו ודו"ק, וא"ש ההי"ב.


 

0