r פירוש חיי שלום לפרשת כי תבא - נוסח תימן

פירוש חיי שלום לפרשת כי תבא

23 ינואר

ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת ולהיותך עם קדוש לה' אלהיך כאשר דבר.


   הנה יש לדקדק אומרו אשר עשה דדי שיאמר ולתתך עליון על כל הגוים לתהלה וגו' דמי לא ידע שכל העולם ומלואו מעשה ידיו ית' וכי יש ח"ו גוים שלא עשאם הוא, גם יש לדקדק אומרו ג' לשונות אלו לתהלה ולשם ולתפארת מה רומז בהם דלכאורה נראה שהוא כפל ענין במלות שונות והיה די באחד מהם, גם אומרו ולהיותך עם קדוש צריך ביאור.


   ונלענ"ד אם אפשר ונקדים מ"ש הר"ב זלה"ה בפע"ח ש' העמידה בברכת המינים בכוונת אל תהי תקוה ובש' ערבית דר"ה פ"ו בכוונת תקוה טובה לדורשיך וז"ל באומרך אל תהי תקוה תכוין שהוא סוד תיק ו"ה כי יצירה ועשיה הם תיק ונרתק אל אותיות ו"ה דהוי"ה וזהו תקוה טובה שהאומות אין להם אחיזה רק בעשיה והיא נפש לבד ואפי' זו מצד הקליפה והרע שבה ובחינת רוח אין להם כלל ואנו מתפללים שלא יהא להם שום חלק אפי' בנפש דעשיה ולא יתפשטו כלל בקדושה וז"ס אל תהי תקוה ומתפללים שיהיה לנו תקוה שהוא לפחות נפש ורוח מצד הקדושה ולזה צריך לומר תקוה טובה כי לעולם צריך לפרש ל' השאלה והתפלה, ונפש ורוח ה"ס ו"ה וזהו תקוה טובה עכ"ל.   גם נקדים מ"ש הר"ב זלה"ה בביאור לשון הסבא דמשפטים דף צ"ח. וז"ל בקיצור ת"ח כל ההוא דזכי לי"ג שנין וכו' הענין כי הנה האדם העתיד להיות צדיק זוכה תחלה לג' חלקי הנשמה מבי"ע והם נפש תחלה ואח"כ רוח ואח"כ נשמה וסודם הם נפש משעה שנזרע וכמעשה דרבינו הקדוש עם אנטנינוס שהביא ראיה מהבשר שאם ישאר ג' ימים בלא מלח הוא מסריח וכאומרו זרע יעבדנו וגו' והרוח בעת שנימול כי אז נגלה סוד היסוד אות ברית קודש, ונשמה משמתחיל לקרוא בתורה והנה אז יזכה בכל אלו בי"ג שנה, ועסק התורה הוא מכניע היצה"ר שבו כנז' והנה אז בהשלימו י"ג שנה ויום א' של שנת י"ד אז זוכה לנפש דאצי' ולכן איקרי בן לכנסת ישראל וכו', וזהו אומרו אני היום ילדתיך ר"ל אנ"י שהיא כ"י השפיעה בו הנשמה ההיא, ופ' כי בן הייתי לאבי איירי מבן כ' שנה כי אז הוא זוכה לנשמה מצד הת"ת שהוא אבינו והוא שורש הנשמות ומשפיע בו וכו', והנה מ"ש זכה יתיר וכו' הכל הוא בתוך י"ג כי אז זוכה ע"י לימודו לג' חלקי נר"ן מבי"ע וכד זכה אחר י"ג שנה לנשמה מצד' מ' דאצילו' זוכה לנשמה מצד הת"ת בשנת כ' ושתים אחרות הם אחרי שנים הנשארים ע"כ.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0