r פירוש חיי שלום לפרשת מקץ - נוסח תימן

פירוש חיי שלום לפרשת מקץ

23 ינואר

ואתם עלו לשלום.


   הנה י"ל למה לא אמר להם יוסף כמו שאמר להם שלוחו ואתם תהיו נקיים.   ונלענ"ד אם אפשר שרצה יוסף לרמוז להם שבעלייה זו יעלו אל אביהם ויבשרו אותו בו שעדיין הוא חי וזהו שרמז להם ואתם עלו לשלום אל אביכם כלומר עלו בבשורתי שבחינתי בחי' שלום שהוא צי"ע הנק' שלום אל אביכם, ועוד רמז להם שמו בס"ת אלו ואתם עלו לשלום אל אביכם שהוא גימ' יוסף כלומר שיאמרו לאביהם עוד יוסף חי, ואפשר עוד לומר שרצה לרמוז להם שבתחלה שנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום ונכתב חסר שגרמו בזה פגם וחסרון במדתו העליונה כמ"ש הר"ב זלה"ה בלי"ת בפר' וישב בפ' יוסף בן שבע וגו' ר"ת יב"ש יעו"ש, ועכשיו יתקנו העון במה שיבשרו לאביו בו וזהו עלו לשלום ונכתב מלא להורות על תיקון הפגם ומילוי החסרון ודו"ק וא"ש ההי"ב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0