r פירוש חיי שלום לפרשת עקב - נוסח תימן

פירוש חיי שלום לפרשת עקב

23 ינואר

כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני איכה אוכל להורישם לא תירא מהם זכור תזכר וגו' לפרעה ולכל מצרים.


   הנה יש להקשות על מה שמביא ראיה שלא ייראו מרבוי הגוים ממה שעשה בפרעה ובמצרים דמ"מ יאמר נא ישראל שאין הנדון דומה לראיה ולאו ק"ו הוא דזה מלך א' ואלו ל"א מלכים.


   ונלע"ד אם אפשר בהקדים מ"ש הר"ב זלה"ה בלי"ת פר' שמות ע"פ ויאמר פרעה מי ה' וגו' וז"ל כבר ידעת כי הקליפה הוא שיעור קומה טמא בסוד אנדרטי של נבוכדנצר, והנה מצרים בבחי' כתר שעל הראש ובבל היא הראש ומדי הזרועות ויון הגוף ואדום וישמעל הרגלים, וכבר ידעת כי הכתר כולל כל מציאות הגוף בו לכן פרעה ראש המלכות והיה כופר בכל ד' אותיות השם אבל שאר המלכיות כל א' כופר באות א' לבד וז"ש מי ה' דהיינו כל אותיות ה' עכ"ל.


   מעתה ז"ש כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה וגו', אל תחוש לריבויים כי אדרבא זכר תזכר את אשר עשה ה' אלהיך לפרעה ולכל מצרים שהם ראש הקליפות וכיון שנפצע ראש הנחש ממילא ששאר הגוף אבד וכמ"ש הר"ב זלה"ה שהכתר כולל כל מציאות הגוף, ודו"ק וא"ש ההי"ב.


 

0