r פירוש חיי שלום לפרשת תולדות - נוסח תימן

פירוש חיי שלום לפרשת תולדות

23 ינואר

וישב יצחק בגרר.


 


   שמעתי בשם הרמב"ן זלה"ה בס' שושן סודות שמפ' זה יוצא שם קדוש והוא זה שחר והוא אותיות שלישיות של תיבות הפסוק וניקודו בניקודם בפסוק והמכוין בו בתפלת מנחה שבת בסופה בפ' יהיו לרצון באזכרה שבו מבטל גזירות רעות מן העולם ולא יקרה לו שום רע כל אותו שבוע וצריך לשלבו בניקודו באותה אזכרה ולכוון בו כזה ישֶהחָורָה ע"כ שמעתי.


 


   ונלענ"ד אם אפשר שהכוונה בזה להמתיק הדינים שמצדם מתעוררים הגזירות רעות ב"מ וכמשנמתקים הדינים מתבטלים כל הגזירות רעות והוא כי הנה תמצא שהשם הנז' עולה בגימ' תק"ח ונקודותיו עולים גימ' ס"ב, סך הכל גימ' תק"ע סוד ב"פ פ"ר שהם ב' מנצפ"ך א' דאימא, וא' דנוק' עם י' אותיותיהם כנודע מכוונת התקיעה והם נמתקים ע"י שם הוי"ה שם הרחמים המשולב בזה השם ובפרט בשעה זו במנחת יום שבת שהיא שעת רצון והרחמים מתגברים ואתכפיין כל הדינים כנודע מהזוהר והרב זלה"ה, גם ב' תיבות ויש"ב יצח"ק עולים תקכ"ו מספר הג' בכללות גדול הנמתקים בשם הוי"ה דחסדים דהשילוב הנז' ומתישבים החו"ג זה בזה וזהו וישב יצחק, והנה תמצא תיבת בגר"ר גימ' אתה ע"ה סוד אלף ות"ה גבורן כמ"ש באד"ר דף קל"ז. בסוד אתה גבור וזהו וישב יצחק סוד הגבורה בגר"ר וגם ר"ת הפ' גימ' ח"י שהוא היסוד ששם נמתקים הגבורות וכן ס"ת הפ' אותיות בקר שהוא היסוד כנודע בסוד בוקר ויודע ה' את אשר לו וכמ"ש בזוהר פר' בלק דף ר"ד על פסו' בקר אערך לך ואצפה וכ"כ הר"ב זלה"ה בלי"ת פר' וירא בפ' העקידה פ' וישכם אברהם בבקר, ונרמז היסוד ב' פעמים בר"ת וס"ת כי הגבורות נמתקים בו בשתי בחינות, א' בירידת החסדים בו נמתקים ג' גבורות התחתונות וא' בעלייתן נמתקים ב' גבורותם עליונות כנודע מדרושי הר"ב זלה"ה בדרוש הדלקת המנורה ושאר דרושים יעו"ש, והנה נשארו ג' אותיות שניות של פסוק זה והו' גימ' ק"ג ואולי שהם רומזים למ"ש הר"ב זלה"ה בפע"ח ש' תפלת המנחה ובלי"ת פר' וישלח בפ' ויקח מן הבא בידו בסוד ש"י עלמין דתחות עלמא דאתי שהיא אימא דאתפלגו לר"ז וק"ג ר"ז בחסד שהוא אור וק"ג בגבורה גימ' מנחה יעו"ש, ולפי זה כל הפ' בכלל ובפרט מורה על הגבורות ומיתוקן ודו"ק וא"ש ההי"ב.


 


   אח"כ בא לידי ס' שושן סודות הנז' וראיתי כתוב בו יותר ממה ששמעתי ומ"מ מה שנלענ"ד לפרש לעיל עפ"י מה ששמעתי הוא נכון אם בעיני ה' יכשר וע' פנים לתורה וז"ל הספר הנז' בדף ע"ד. סוד שם היוצא מפ' וישב יצחק בגרר עם מקורו יהוה וזהו צירופו וַיִבִ יֵצגְ שֶחָרָ בְקְרְ וזה צירופו עם מקורו יוהיובה ייהצוגה ישהחורה יבהקורה אמור הפ' הזה וצירופו שהם ד' שמות וצירופו עם מקורו בכל תפלת מנחה לפני ה' צורי וגואלי ויצילך השי"ת מכל עלילות שתהיינה בעיר ההיא ושמור הסדר שהקבלנוך בזה ותצליח בע"ה והבן עכ"ל.


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0