r פירוש כסף צרוף לפרשת וארא - נוסח תימן

פירוש כסף צרוף לפרשת וארא

23 ינואר


וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני ה'. מה כתיב לעיל מניה ויאמר ה' אל משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה וגו' ואפשר לומר בסמיכות הפרשיות והתחיל הפרשה וידבר אלהים דיבור קשה וג"כ שהשם נגלה לי למשה במדת אלהים בחינת הדין, אלא בא הרמז שהקב"ה אמר למשה עתה תראה האותות הגדולות אשר אני אעשה לפרעה ואדון אותו בדינים קשים במעשה ודיבור, היינו וידבר בחינת הדיבור. אלהי"ם בחינת המעשה וזהו הסמיכות עתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה ישלחם וגו' וסמיך ליה וידבר אלהים אל משה אל תחוש לקושי הדיבור שהקשיות הוא כלפי פרעה, אבל לך אמירה בחשאי היינו ויאמר אליו אני ה' מדת רחמים יותר א' על אלהי"ם שכן אני ה' גי' פ"ז הוא בחינת הרחמים, ואחר שתראה כל האותות הגדולות אשר אני אעשה לפרעה תראה הגאולה והישועה והתרוממות שמי במצרים ועל הים זהו וידב'ר אלהי'ם ס"ת רם עד מ"ש רז"ל כיון שנעשה דין ברשעים אז שמו ית' מתגדל ומתרומם ומתנהג עם בניו במדה"ר, ואה ח"ו אין בישראל צדיקים או ח"ו יש בהם דלטורים אז אני מעלה לפני כבודי ברית וזכות אבות ואתמלא עליהם רחמים זהו שכתוב בסמוך וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי אני מתנחם בהם ולא יעלה עליהם ח"ו קטרוג והדברים עתיקים:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0