r פירוש כסף צרוף לפרשת ויגש - נוסח תימן

פירוש כסף צרוף לפרשת ויגש

23 ינואר

ויגש אליו יהודה וגו'. מה כתיב למעלה ואתם עלו לשלום אל אביכם וסמיך ליה ויגש אליו יהודה. ונוכל לומר במה נתקרב אליו יתברך בעסקינו בתורה ובמצות ובמע"ט זהו עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם ר"ת גי' קבעו רמז שתקבעו עתים לתורה ואז תוכלו לעלות לשלום אל אביכם שבשמים והגישו עצמכם אליו. עוד אפש"ל ויגש אליו יהודה וגו'. ארז"ל כל מקום שנא' הגשה אינו אלא לג' דברים וסי' מד"ת מלחמה. דורון, תפלה. תפלה מנין שנאמר י'דבר נ'א ע'בדך ר"ת עני למפרע רמז למ"ש רז"ל שצריך האדם לעשות עצמו עני ונכה רוח וחרד לפניו ית' להתחנן ולדפוק שערי חמלתו ית' לאקמא שכינתא מעפרא ולשאלת צרכיו שכן תמצא מלת עבד"ך מלא כזה עי"ן בי"ת דל"ת כ"ף גי' ב' פעמים תפלה נשאר מ"ה ע"ה תפלה העיקרית לאקמא שכינתא מעפרא שהיא נקראת תפלה ולחברא יתה עם בעלה שהוא מ"ה. ותפלה ב' הוא לשאול צרכיו למזונות לחיותו לעבודת בוראו. דורון מנין ויאמר ב"י גי' בדורו"ן ונשאר א' רמז למי הדורון הזה להקב"ה שהוא אחד ושמו אחד, למלחמה מנין שכן תמצא אפ"ך עם תיבות הפסוק של ויגש אליו וג' תיבות לשלום אל אביכם גי' מלחמה כי זו המלחמה היא מלחמת האדם עם היצר שצריך להלחם עמו שלא יטהו לדרכיו המקולקלים כדי שעי"ז יוכל לעלות לשלום אל אביו שבשמים בדורון ובתפלה וזו המד'ה הטובה לאדם שילך בה כל ימי משך חיותו בעוה"ז כדי לקנות חיי העוה"ב החיים הנצחיים:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0