r פירוש כסף צרוף לפרשת ויחי - נוסח תימן

פירוש כסף צרוף לפרשת ויחי

23 ינואר

:     ראובן בכרי אתה ר"ת באר. וס"ת גי' ה"ס. כ'חי ו'ראשית ר"ת כ"ו. אפשר לרמוז בזה שצריך האדם להשתדל בעסק התורה הנקראת באר מים חיים ולקיים מצותיה בכל יכלתו לפ" שתכלית בריאת האדם הוא להשלים נפשו בג' דברים בהשכלה. בשמירת המצות. במדת החסד ונדיבות. בהשכלה הוא רמז לעסק התורה והוא חיוביו לעצמו שחיוב מוטל עליו לעסוק בתורה. בשמירת המצות הוא חיוביו להקב"ה. במדת החסד ונדיבות הוא חיוביו לחבירו שיגמול חסד עם כל אדם בין עני בין עשיר בין נקלה בין נכבד ומכ"ש שלא ירע לו או יקניט אותו בדברים שאינם הגונים. וג"כ אין העולם מתקיים אלא ע"י ג' דברים אלו על התורה. ועל העבודה, ועל גמילות חסדים. ובלבד שיעסוק בג' דברים אלו מאהבה לשי"ת ולא ע"מ לקבל פרס ואז עי"ז הוא מייחד הוי"ה ואדנ"י הרמוזים בפסוק כמ"ש. א"נ באר היא השכינה רמז שתכלית עסק התורה וקיום המצות הוא כדי לאקמא שכינתא מעפרא ולתברא בית אסורין דילה ולפ"ז כשאדם עוסק בתורה לשמה ומבין כל דבר ודבר שמוציא מפיו אז מייחד קובה"ו ועי"ז זוכה לנחול ש"י עולמות הרמוז בר"ת יתר שאת למפרע שנ' להנחיל אוהבי יש היינו ש"י עולמות והוא ע"ד מיש רז"ל שעתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות. וג"כ ברכת השלום פרוסה עליו שכן תמצא ש'את ו'יתר ע"ז ר"ת גי' שלום. עוד טעם אחר ראובן בכרי אתה ר"ת אבר למפרע רמז למ"ד כשבלבל ראובן יצועי אביו. ניטל ממנו ג' דברים בכורה כהונה מלכות שכן תמצא שאת עז עם ר"ת בכרי אתה כחי וראשית אוני יתר גי' בכורה כהונה מלכות ע"ה:   

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0