r פירוש כסף צרוף לפרשת ויקח קרח - נוסח תימן

פירוש כסף צרוף לפרשת ויקח קרח

23 ינואר

ויקח קרח בן יצהר בן קהת וגו'. בדרוש טוב נדרש זה הפסוק כך, ויקח אין קיחה אלא דברי תורה שנ' כי לקח טוב, קרח עם ס"ת ויקח קרח גי' דברים טובים והם דברי תורה הנחמדים מזהב ומפז רב, וגם התורה נקרא' טוב שנ' כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, בן יצהר שצריך שיהיו ד"ת נוחין בפיו כשמן, וצריך שיהיו דברי תורה שגורים וברורים בפיו כצהרים. בן קהת וצריכים ד"ת ללמדם מתוך עוני ושיניו קהות מרוב צרות ודוחקים. ועוד בן קהת שבשעה שעוסק בתורה הוא מקהה שיני הסט"א, כי בשעת עסק התורה היא מברר ניה"ק וממילא ניטל ממנו חיותם ונשארים מתים ואין לך קהייה גדולה מזה שמביא הסט"א לידי מיתה עולמית. בן לוי לשון חבור כ"י שהוא מתדבק ומתחבר בו יתברך שנ' ואתם הדבקים בה' אלהיכם. ודתן שיש לו דת בפע"צ שהת"ח הם מובדלים בדרכיהם משאר העם ונקראים פרושים שהם כ"י שנואים בפני ע"ה והם מתרחקים מהם בתכלית הריחוק. ואבירם קרי ביה ואבי רם שבכח עסק התורה אבי שבשמים מתרומם ומתעלה, ואנו נקראים בני עליה בני אלי בני אב העליון. ואו"ן גי' ס"ג רומז לאם הבנים היא הבינה הרומז לשם ס"ג. בן פלת בן החכמ"ה שממנה באים פלא"י פלאות. בן ראובן אור בן הוא רומז לכ"ע שממנו באה האור והשפע לכל העולמות לי"ס ולעולמות התחתונים, כל זה גורם הבן הנחמד העוסק תמיד בתורה לקיים והגית בו יומם ולילה, השי"ת ישים חלקינו עם לומדי והוגי בתורת ה' תמיד אכי"ר:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0