r פירוש כסף צרוף לפרשת כי תבוא - נוסח תימן

פירוש כסף צרוף לפרשת כי תבוא

23 ינואר

וענית ואמרת לפני ה' אלהיך ארמי אבד אבי וגו' אפ"ל כי זהו רמז וענין מ"ש רז"ל אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת זהו וענית היינו ביום הדין שתהיה תשובתך ועניתך לפני המלאך הדובר אליך בהשפלה והכנעה כעני הדופק על פתחי העשיר וכתלמיד היושב לפני רבו ועונה בפה רך לומר לפני ה' אלהיך ארמי אובד אבי ארמי אותיות רמאי הוא היצ"ר הנקרא רמאי שבא אלי ופתני בחליקות שפתיו עד שהרס מצב שלי ואיבד אבי הרומז לגלגולים הראשונים הנקראים אב לגבי גלגול האחרון והורידני במצר ים הקליפה והיותי כגר במיעוט מע"ט והוא היה לגוי גדול מלך גדול וכסיל והרע לי המצר הזה ועינה אותי עד שגרם לי עבודה קשה הוא רמז לבירור ניה"ק אשר עשק ממני בעודו שולט עלי באותם הגלגולים וכשבאתי בזה הגלגול הוצרכתי והוכרחתי לקבל עלי עול כבד של הסיגופים והתעניות וכמה חירופים וגידופים להשפיל תאותי וגאוני וכל זה כדי שלא יהיה לו שליטה כפעם בפעם ואז ואצעק אל ה' לסייעני על מעשה רצונו ובכח הצעקה ברח ס"מ מלפני ה' ומהדר באונו, ונצעק אל גי' ובר"ח קל"א והועילה צעקה זו ועשתה פירות להבריח הסט"א מעלי וכל זה בסיוע השי"ת בשמעו לקול צעקתי וראה בעניי ולחצי והוציאני ממצר ים הקליפה, ביד חזקה גי' קו"ל וגי' צו"ה ממו"ן כלומר בזכות וכח ג' דברים אלו נכתת ונשבר, ובזרוע נטויה גי' שס"ה כלומר בכח קיום שס"ה מצות עשה, ובמרא גי' רמ"ח ונשאר אחד שהוא רמז לאחד המיוחד הגדול שהסיוע בא ממנו שסייעני ועזרני לקיים מ"ע ומל"ת שס"ה ורמ"ח ולגרש ממני ס"מ ונוקביה שהם גי' תרי"א שס"ה ורמ"ח ובטל כחו ותאותו ועוד נתוסף שס"ה ורמ"ח על מנין ס"מ ונוקביה שנים כי ת"ף וקל"א גי' תרי"א ושס"ה ורמ"ח תרי"ג ואלו השנים הנותרים הם סוד החיות שנסתלקו מהם, ובאותות קרי ביה ובאותיות הוי' עסק באותיות התורה, ובמפתים גי' במצות מ' כלומר בזכות המצות שאמרנו ובזכות עסק התורה שניתנה למ' יום זכיתי ויביאני אל המקום הזה המקום הידוע הוא בארץ החיים שהיא ארץ זבת חלב ודבש היא המלכות אשר לשם חוזרות הנפשות למלאת אסמיה ובהגיעם שם נחה ששבה הארץ, זבת חלב ודבש ס"ת שבת ולא עוד אלא שזוכה לעלות למקום התשובה היא אימא עילאה אהי"ה זבת חלב ודבש ד"ת גי' אהי"ה ושאר האותיות האמצעיות גי' ל"ז עם הכולל גי' הב"ל מילוי ס"ג הוא בחינת הפנימיות הרי נרמז הפנימי והמקיף שהוא זבת חלב ודבש וכשהגעתי למקום התשובה שהוא ועתה אז הבאתי כל ראשית פרי האדמה שהוא בחינת מ"ן וגרמו הורדת מנצפ"ך מה' עילאה אל המלכות לבנותה כדי שתוכל לעלות להתיחד עם דוד"ה וזהו ראשית פרי האדמה ר"ת פרה והיא אשר נתת ה' כלו' שגרמת ייחוד זו"ן הוא נתינת ה' לגבי יהו"ה זהו אשר נתתה לי יהוה והנחתו שהיה לכם נחת רוח זה עם זה בכח שפע ואור הבא ליסו"מ מאימא עילאה, והנחתו גי' נח"ת טו"ב כלו' שירד אור ג' אהי"ה דיודי"ן דאלפי"ן דההי"ן עם ג' כוללים גי' נח"ת שירדו אל יסוד הנקרא טו"ב ומשם אל המ' הנק' לפני ואז נתייחדו ה' אלהיך שהם יסו"מ, והשתחוית בסוד כי לך תכרע כל ברך. תחת הנחשת אביא זהב, זה הפסוק נדרש לימות המשיח שעתידין אוה"ע להביא לישראל כמה דורונות תחת מה שעינו אותם כמ"ש ז"ל תחת ר' עקיבא מאי מביאין וגו'. ידוע מ"ש רז"ל שחסידי אוה"ע יש להם חלק לעה"ב ורשיעי ישראל עתידין לירד לגיהנם מה עושה הקב"ה נותן החלק של חסידי אוה"ע לרשיעי ישראל שנותן להם חלק לעה"ב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0