r פירוש כסף צרוף לפרשת לך לך - נוסח תימן

פירוש כסף צרוף לפרשת לך לך

23 ינואר

:       ויהי רעב בארץ וגו'. דרז"ל על הרעב העשירי שהוא רעב המשחית גוף ונפש שהוא בסוף הגלות היא רעב של תורה לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע דבר ה'. ויהי הוא ל' צער שאין לך צער גדול מזה שהיא נוגע אל נפש. וירד אברם מצרימה כביכול שירדו הנשמות הרמוזות ומכונות בשם אברם ירדו אל עומק הקליפה וזהו מצרימה מצר ים הוא העה"ז הדומה לים. והנשמה הולכת וסוערת בו כספינה המטרפת בים וכ"י ירדו בדיוטא התחתונה לגור שם בסוד גרים ואינם נקראים בשם אלא כמו הגר שהוא שפל ומדוכה ומעינה זה רודה וזה מרדה ואם לומדים התורה אז השכחה מצויה מרוב הבלבול והצער המגיעין אל הגוף ואל הנשמה זהו כי כבד הרעב בארץ. ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה. למה ירד מצרימה ולא לארץ אחרת. ולא עוד אלא שהכתוב מועיד שלא היה רעב אלא בארץ ההיא לבדה וכמ"ש רש"י לנסותו אם יהרהר אחר מדותיו וכו' ושמעתי הטעם בידוע שהאבות הם באו לתקן עון אדה"ר וארז"ל שבאותן קיל שנים שהוליד רוחין ולילין היה הולך וטובל באחד מארבע נהרות ואותו נהר שהיה טובל בו מימיו נמשכין לנילוס הנהר ונילוס הוא נהר מצרים ולזאת הכונה ירד למצרים לברר ניה"ק ועלה בידו והוא שהעיד הכתוב ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ואברם כבד מאד במקנה וכו'. כב"ד גמטריא כ"ו מא"ד גימטריא מ"ה. במקנה מ"ב קנ"ה כלומר בכח שם מ"ב שכחו להעלות ניה"ק קנה חכמה. בכסף סוד ה"ח. ובזהב ה"ג כידוע ליה:      

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0