r פירוש כסף צרוף לפרשת עקב - נוסח תימן

פירוש כסף צרוף לפרשת עקב

23 ינואר

והיה עקב תשמעון ר"ת עתה ונשאר א', וס"ת הבן. ואפש"ל כי צריך עתה בזה העולם לעסוק בתורה ולהבין בה, ולבסוף הקב"ה בשכר זאת אע"פ שלומד ושוכח, הקב"ה משמיעו כל מה שלמד, כלומר השם הרמוז במלת והיה עקב פי' בסוף הימים תשמעון, תזכה ותשמע מפיו תורה, זהו והיה עקב תשמעון את המשפטים אבל צריך ושמרתם ועשיתם אתם כלומר לא יהיה התנאי הזה שאמרנו של שמיעת התורה מפיו ית' אלא א"כ עסקת בה, והיתה ג"כ כוונתך לשמור ולעשות כלומר ליחד שמור וזכור שהם סוד זו"ן שמירה לנקבה ועשייה לזכר במ"ע ול"ת, ואז בזכות זה ושמר ה' אלקי"ך לך כלו' בכח לימוד התורה והבנתך בה. ישמור אותה לך עד לבסוף שכן ס"ת ושמר יי' אלהיך לך את גי' בכח התורה ע"ה. את הברית הוא עסק בתורה כמ"ש רז"ל יגע ומצא האמן. ואת החסר הוא עשיית המצות כארז"ל המתחסד עם קונו הוא העושה המצות ועושה נ"ר ליוצרו, אשר נשבע לאבותיך שהקב"ה כבר הבטיח לאבותינו הקדושים שלא יחליף בניו באומה אחרת וקאי זה אם עושה האדם מה שעליו, הקב"ה עושה לנו מה שהבטיחנו. נעשה מה שעלינו הוא מה שנ' את ה' האמרת ורעך ורע אביך אל תעזוב, והוא ישמור הבטחתו לנו וה' האמירך. ואז ושמר ה"א את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבתיך ס"ת רעך, זכו רעך ורע אביך אל תעזוב ויתקיימו בך כל הברכות האלה ואהבך וברכך והרבך וגו' ע"כ:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0