r פירוש כסף צרוף לפרשת שפטים - נוסח תימן

פירוש כסף צרוף לפרשת שפטים

23 ינואר

צדק צדק ר"ת וס"ת גי' השלום לרמוז שאין לך מדה גדולה כאוהב את השלום ורודף את השלום כאהרן שושבינא דמטרוניתא ומייחד העולמות כולם עליונים ותחתונים והראיה שבא בכפל צדק צדק תרדוף אחד ליחד צדק עם בעלה ואחד להשראת צדק דהיינו השכינה עם התחתונים הם ישראל ועיקרו למע"ן גי' קץ לעורר הקץ החתום שבו נחיה ונקום מעפר ונירש את הארץ שאין השראת השכינה וייחוד צדק ומשפט אלא בארץ:


צדק צדק תרדף, כפל הלשון לחזק שצריך אתה למהר ולחבר צדק עם צדיק וזה בשביל למען גי' ק"ץ שהק"ץ והגאולה תלוי בזה הדבר, תחיה רמז למלכות שתחיה ותקום מנפילתה שנועלע בעוה"ר ואז יבא צדיק וירש את הארץ ויבואו להם המוחי"ן מהבינ"ה הנקראת אשר אל זעיר שהוא הוי"ה ומשם אל המלכו"ת שהיא אלהיך או שהוא רומז אל יסו"מ זהו נתן לך ר"ת גי' יסו"ד ושאר האותיות גי' עת ע"ה היא המלכו"ת ובא לציון גואל ועלו מושיעים בהר ציון והיתה לה' המלוכה השי"ת ימחול לנו על כל מה ששגינו אכי"ר:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0