r פירוש משכיל דורש לפרשת בהר - נוסח תימן

פירוש משכיל דורש לפרשת בהר

23 ינואר

 כה, ב, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, כי תבאו אל הארץ ושבתה הארץ שבת לה' וכו'.


 בפרשה זו יש יתורים רבים בלשון שביתת הארץ אבל להיותה בסוד בת שבע, נזכרה לשון שבת שבע פעמים, ואח"כ באה פרשת היובל הכוללת לאלו השבע שבתות.


 ח, וספרת לך איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו. שיתא אלפ"י בריש תיבין דסמיכן. שבע שבתות שנים, שבע שנים שבע, שי"ת שינ"י בר"ת דסמיכן ולית דכוותהון בתורה, וסימנן שיתא אלפי שני הוי עלמא. ושמעתי שמספר ששה אלפין גימטריה תרס"ו דבשנה זו יבא משיח ויגאלו ישראל, כמו שכ' אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות שלושים וחמשה של"ה דסוף אלף הששי ואלף השביעי ושנה זו היא אחרית הימים אחרית הסת"ר פנים. ואפשר דזה רמז אבל אשמים אנחנו איש אל אחיו, היינו כל זמן ו' אלפים אנחנו אשמים בעון שפיכות דמים ושנאת חנם והיזק איש אל אחיו, ואח"כ בבוא הגואל במהרה בימינו יקרא השי"ת לשבוים דרור מיצר הרע ומשעבוד מלכיות ומכל צער, ויהיו שני שבתון כל הימים וזהו רמז וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים שבע פעמים והיו לך כמו שנא' שמחנו כימות עניתנו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0