r פירוש משכיל דורש לפרשת ויחי - נוסח תימן

פירוש משכיל דורש לפרשת ויחי

23 ינואר

ויחי


מח, יט, ויאמן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי וגו'.


חיים שאל ב' ידיעות הללו למה. ועוד צריך להבין למה הקדים אפרים על מנשה והוא הצעיר ויוסף לא כן ידמה. ולעד"ן שיעקב אע"ה ראה בנבואתו שכך צריך להיות מכח מה שהיה לו הוא. ויוסף ג"כ שכן הוא זכה לבכורתו של עשו והוא הצעיר, אעפ"י שהוא נשתדל בזה ע"י מרמה מ"מ אלמלא סייעתא דשמיא לא היה יכול לזכות בה. וכן יוסף זכה לבכורתו של ראובן כמו אביו ג"כ, כמ"ש רז"ל שכל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף שזהו לעד ולאות כי מה' יצא הדבר, שהבכורה ראויה היא ליעקב ועל זה סמך יעקב להקדים את אפרים לפני מנשה, מאחר שהם נחשבים לו כבניו כי בזה תתחזק בכורתו של יעקב אע"ה למפרע בהיות הדבר כן שהקטן שהוא גדול במעלה, יזכה לבכורתו של גדול. בשנים, אבל יוסף שהיה סובר שהם בניו לא היה רצונו להחליף הבכורה כי א"צ לו בזה, וזש"ה ידעתי בני ידעתי שאמר יעקב, ידעתי בני עכשיו שכך צריך להיות כמו שכבר ידעתי בעצמי שהבכורה ראויה לי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0