r פירוש משכיל דורש לפרשת וישב - נוסח תימן

פירוש משכיל דורש לפרשת וישב

23 ינואר

מ, כג. ולא זכר שר המשקים. פירש"י ולא זכר בו ביום, וישכחהו לאחר מכן.


וקשה איך יתכן זה, שהרי השכחה אינו אלא היעדר הזכירה, ואם לא זוכרו הרי הוא שוכחו מִבו ביום. גם יש עוד קושיא בפסוק שאמר ולא זכר וכו' והקדים המסובב קודם הסבה שלו, והיל"ל וישכח שר המשקים את יוסף ולא זכרהו שמחמת השכחה הוא שלא זכרו. וי"ל שבגנות שר המשקים סיפר הכתוב שהיה כפוי טובה, וכמו שסופו הוכיח על תחלתו שכשהוצרך להזכירו ארורים הרשעים שאין טובתם שלימה והזכירו בלשון גנאי, עברי שוטה עבד, ואין ראוי לגדולה. וא"ת שאין להאשימו על ששכחו שהרי אנוס היה ושכחה הוי אונס, וחטא יוסף הוא שגרם לו שישכח אותו על שבטח בו, מגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייב. ועוד קיימא לן בא ליטהר מסייעין אותו, בא ליטמא פותחין לו. ואלו היה לו רצון טוב להזכירו לא היו מעכבין אותו מלמעלה לעשות חסד וזכות, ואם אין זכות ליוסף היה בא העכוב ממקום אחר, אבל לא היה כן אלא שר המשקים רשע וכפוי טובה היה, ומתחלה כשאמר לו יוסף כי אם זכרתני והזכרתני לא היה לו רצון להזכירו ולא חפץ בטובתו והוא סיבב לעצמו השכחה בזה ולא חפץ עשות חסד ומן השמים החשיכו עיני לבו מלזכרו. וזהו מה שפירש"י ולא זכר בו ביום, דהיינו ביום הפתרון. וזה הפירוש מוכרח מהפסוק שהקדים לומר שלא זכרו שהוא בקום עשה, ומכיון שהתחיל בעבירה ולא זכרו בלבו בו ביום מיד וישכחהו מכאן ואילך, ושייך שפיר להיות השכחה היא היעדר הזכירה. וכולם ענין אחד בכל זמן אלא שהחילוק בקדימת המסובב לסבתו מחמת רוע לב שר המשקים. עוד י"ל שבעונש יוסף סיפר הכתוב, וכמ"ש רז"ל בשביל ב' זכירות אלו שאמר יוסף נענש ונתעכב עוד שנתיים ימים ולא זכרו שר המשקים וישכחהו ובא ג"כ הפסוק להורות כי שר המשקים לא מעצמו שכחו, אבל השר שלו הוא שלא השפיע בלבו זכרון יוסף בגזירת השי"ת. וז"ש במדרש שהיה מתנה תנאים ומלאך בא והופכן, קושר קשרים ומלאך בא ומתירן. נלמד מזה שהוא השתדל לעשות לו סימנים לזכרו, אלא שהמלאך שלו בא ובטלן והשכיחו בעל כרחו שהחריצות שקר, והגזירה אמת. עי"ל בענין אחר ונקדים תחלה לפ' מש"ה כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך וכו' והזכרתני אל פרעה. מה ענין ב' זכירות אלו והיה די באחת מהן שיאמר כי אם זכרתני אתך אל פרעה כאשר ייטב לך ועשית נא עמדי חסד והוצאתני מן הבית הזה. וי"ל ששתי שאלות שאל יוסף ממנו א' זכרתני אתך כאשר ייטב לך, תפקדני אתך להיות לך משרת, כגון מ"ש הרמב"ן ז"ל שישאל מפרעה זכור הייתי כשהייתי בבית הסהר שהיה לנו נער משרת טוב, אני רוצה שתתנהו לי. ב' והזכרתני אל פרעה דהיינו אם אין אתה חפץ בי להיות אתך, והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה ודי לי בזה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0