r פירוש משכיל דורש לפרשת כי אני הכבדתי(בא) - נוסח תימן

פירוש משכיל דורש לפרשת כי אני הכבדתי(בא)

23 ינואר

 ג, ויבא משה וכו' שלח עמי ויעבדוני.


 צריך לדעת למה היה צריך שלוח פרעה לישראל יוציאם הקב"ה בכחו ואת המצרים יכה בסנורים, ולמה זה ההתלבטות בכל יום השכם ושלוח, ואם כדי להיפרע מהמצרים על שעינו את ישראל יותר מדאי יביא עליהם המכות כך, על עונם הקדום. וי"ל בזה שני טעמים: הא' מפני שהיו בישראל קצת שאינם רוצים לצאת ממצרים, ולא היו מאמינים במשה, ונשענים על פרעה שהוא ימלטם מה' ונביאו. ומפני כך לא היו כדאים לצאת ממצרים עפ"י ה', והוצרך הקב"ה לשבר את משענת הקנה הרצוץ הזה אשר היו נשענים בו, עד שהוא בעצמו יקוץ בהם ויאמר קומו צאו מתוך עמי וגו' ואת עבדיו יצוה למהר לשלחם מן הארץ בחזקה, כמו שנא' ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם וכו'. ויש הפרש בין אלו שיצאו ממצרים בחזקה לאותן שמתו בג' ימי אפלה, שאותן שמתו היו רשעים גמורים ולא היו חפצים בגאולה שידע בהם הקב"ה שאין להם שום תיקון וזכות, אבל אלו אעפ"י שלא היו רוצים לצאת ממצרים לעבוד את ה', היה גלוי וידוע לפני ה' שהם שוגגים מפחד הדרך והמלחמה, ומחסרון ידיעתם, כמה שנא' ולא שמעו אל משה מקצר רוח ומעבודה קשה. וכשיצאו ממצרים ילמדו וידעו את השם ויתקנו. ולפיכך היה ה' מגלגל עמהם כל כך כדי לתקנם כי חפץ הוא בתקונם של רשעים כידוע מדברי הנביא ע"ה, ואלו הם שאמרו על הים הלא זה הדבר אשר דברנו אליך במצרים לאמר חדל ממנו וכו', אמנם יש עוד בישראל צדיקים גמורים שהיו ראוים לצאת ממצרים על פי ה' בעל כרחו של פרעה, אלא שנתעכבו כך בשביל אלו השאר.


 


 


 והטעם הב', כדי לקיים מה שאמר לאברהם אבינו ע"ה וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי, וזהו בעשר מכות, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. וזהו כמו שנא' ויתן ה' את חן העם בעיני מצרים וישאילום כמ"ש רז"ל אתה אומר א', טול ב' וצא. ונמצינו למדים דמה שהיה אומר ה' לפרעה שלח עמי, היינו שיעניקם בממון וילוה אותם בכבוד וגדולה.


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0