r פירוש משכיל דורש לפרשת מטות - נוסח תימן

פירוש משכיל דורש לפרשת מטות

23 ינואר

ל, טו, ואם הוא וכו וה' יסלח לה.


 פרש"י ז"ל במה הכתוב וכו' כדרז"ל ולעד"ן ע"ד הפשט דכוונת הכ' לומר שלא תחוש האשה לומר אעפ"י שאבי או בעלי מונע אותי מלקיים נדרי אני חייבת לעשות מצות בוראי שאני והוא חייבין לעשות רצונו של מקום, לזה אמר וה' יסלח לה שזהו רצונו שתשמע לאביה ולבעלה ותעשה רצונם וכבוד השי"ת מחול לה כיון שרשות אחרים עליה וגם מפני שגופה אינו ברשותה, וה' הוא שנתן אותה תחת רשותם, לכן ה' יסלח לה, ואם שמע והחריש אז יתקיים נדרה כאילו הוא שהדירה, והרי היא צריכה לקיים הנדר ובסוף הפרשה אמר, ואם הפר יפר אותם אחרי שמעו ונשא את עונה שאם אחר ששמע וקיים יפר נדרה ויכריחנה לבטל נדרה, לא יאשימה ה' ואין עליה חטא, אלא הוא ישא את עונה כל זמן שתעבור על נדרה מחמת אונס והוא הוא שעובר בלא יחל מאחר שקיים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0