r פירוש משכיל דורש לפרשת עקב - נוסח תימן

פירוש משכיל דורש לפרשת עקב

23 ינואר

 כא, לא תערץ מפניהם כי ה' אלקיך בקרבך אל גדול ונורא.


 יש להקשות למה לא אמר גבור ולכאורה נראה שזהו התואר המצטרך לענין שיראה גבורתו באויבי עמו. ולעד"ן לפרש דלענין מעלת ישראל מדבר ואמר לא תערץ מפניהם כי איך תערוץ מפניהם ויש לך זו המעלה עליהם כי ה' בקרבך שורה מלך בהיכלו בגודל חסדיו ונוראותיו כידוע ליודעי ח"ן, שכ"י בנינה אש מהגבורות וצריכה היא למימי החסדים להמתיק גבורותיה וזהו סוד כי ה"א בקרבך אל גדול, ובזה היא עולה ומתקשרת בקו האמצעי מדת הת"ת הנקרא נורא, ולכן לא אמר גבור, משום דאין זה שבח ומעלה לכ"י בקבלתה הגבורות, כי כבר יש בקרבה גבורות מתחלה מושרשות, ואין גדולתה ותפארתה אלא בהשפיע לה
חסדיו ובהעלותה לחותם על לבו ובזמן שכ"י במדרגה הזאת אין להם לערוץ מפני אויביהם כי ה' בקרבם ומאיר בהם חסדיו ומראה בהם נוראותיו.


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0