r פירוש משכיל דורש לפרשת שמיני - נוסח תימן

פירוש משכיל דורש לפרשת שמיני

5 אפריל

ט, א. ויהי ביום השמיני וכו' קח לך עגל בן בקר וגו' ושור ואיל וכו'.

 אמרו רז"ל והביאו רש"י ז"ל שהעגל לכפר על מעשה העגל. ועל מה שאמר הכתוב כי היום ה' נראה אליכם, כתב רש"י ז"ל כי היום ה' נראה אליכם להשרות שכינתו במעשה ידיכם לכן קרבנות הללו באין חובה ליום זה. ולעד"ן ביאור זה הענין שכוונת הכתוב בקרבנות הללו שיביא אהרן חטאת ועולה וישראל ג"כ חטאת ועולה, הוא כדי להתכפר בהם, כי היום ה' נראה אליהם. ואין ראוי שיקבילו פני שכינה ויש בידיהם איזה חטא ועון. וכמו שנאמר לדורות שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלהים וכו' ואמרו רז"ל חייב אדם לטהר עצמו ברגל ולהקריב כל חובותיו מחטאות ואשמות שיש עליו. ולפי שבמעמד הר סיני נעשו בני חורין מכל חטא ועון כגר שנתגייר דכילוד דמי. נמצא שאין בידיהם שום עון אלא עון העגל, לכך אמרו רז"ל שהעגל לכפר על מעשה העגל ולאו דוקא, שאפילו לא היה בידיהם עון העגל אלא עון אחר כגון שפיכות דמים או חילול שבת וכיוצא כך היו מקריבין. ומה שאמר הכתוב ושור ואיל לשלמים וכו' כי היום ה' נראה אליכם זהו גם כן נתינת טעם למה הוצרכו ישראל להביא שור ואיל לשלמים יותר על חטאתם לעולותם שקדמו, ואמר שהטעם גם כן כי ה' נראה אליכם, ולכן צריכים אתם להביא שלמי ראיה כדין מה שאמר הכתוב ולא ייראו פני ריקם ואמרו רז"ל שמהפסוק הזה צריכין ישראל להביא קרבן חגיגה,לשלמים כשיעלו לראות ברגל.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0