r פירוש קיץ המזבח לפרשת בהר סיני - נוסח תימן

פירוש קיץ המזבח לפרשת בהר סיני

23 ינואר

וידבר וגו' בהר סיני לאמר,


במדרש זש"ה שוקיו עמודי שש מיוסדים על אדני פז, העמוד הזה יש לו כותרת מלמעלה ובסיס מלמטה, מה כתיב למעלה מן הענין ושבתה הארץ ואח"כ פרשת היובל, אם לא שמר אפילו אחד מהם סוף שמוכר כל אשר לו, שנאמר וכי תמכרו ממכר, וכי ימוך אחיך עד שמוכר את עצמו, עכ"ל. באו להודיענו שסמיכות אלו הפרשיות שבענין זה לא באו אלא ללמד כמה חמור עונשו מי שלא שמר שמטין ויובלות, שנותנין לו עונש מדה כנגד מדה עד שמוכר את עצמו ולא יהיה לו שליטה אפילו בעצמו, הוא שלט בשמטה וביובל ונהג בהם כשאר שני שבוע, עונשו שלא יהיה לו שליטה אפילו בעצמו, לפי שלא גלו ישראל מארצם אלא בשביל שמיטין ויובלות וכמו שכתבה תורה בתוכחה ע"ז, וכשנחזור בתשובה אזי נזכה לגאולה שלימה ונחזור למטעתינו הראשונה למנות שמיטין ויובלות כדין בחיינו ובימינו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0