r פירוש קיץ המזבח לפרשת במדבר - נוסח תימן

פירוש קיץ המזבח לפרשת במדבר

23 ינואר

     ב, שאו את ראש וגו'.


       במדרש, סמך הכתוב שאו את ראש וגו' לאלה המצוות וגו' בהר סיני, ללמד שלא זכו ישראל לקבל את התורה אלא בשביל היוחסין שלהן, עכ"ל. והטעם, שמעלת היוחסין גדולה היא ומביאה לידי קדושה וטהרה לאדם, וסימנם מה שאמרו חז"ל ביישנים רחמנים גומ"ח, דאם יש בהן ג' סימנים אלו בודאי שהן מזרעו של אברהם אע"ה, וכמו שמצינו גבי הגבעונים שראה דוד המע"ה שאין בהן ג' סימנים הללו וגזר עליהם שלא יבואו בקהל, שנאמר והגבעונים לא מבנ"י המה. ולפיכך האדם המשכיל ישא אשה הוגנת לו בכדי שיזכה לזרע טוב והגון הנאמר בו זרע יעבדנו יסופר לה' לדור. לפי שכל הנושא אשה שאינה הוגנת לו גורם לעצמו כמה רעות רח"ל כמו שאמרו בר"פ עשרה יוחסין. ועוד אמרו שם כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו כשהקב"ה מעיד על השבטים אין מעיד עליו, שנאמר ששם עלו שבטים שבט"י עדות לישראל וגו', אימתי תהיה עדות לישראל, בזמן שהשבטים שבט"י, וכשהקב"ה משרה שכינתו אין משרה. אותה אלא על משפחות המיוחסות שבישראל, שנאמר בעת ההיא נאם ה' אהיה לאלהים לכל משפחות ישראל. ולפיכך לא נבחרו הכהנים והלוים לעבודת המקדש והסנהדרין להורות לעם אלא המיוחסים שבישראל שיש להם זכות אבות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0