r פירוש קיץ המזבח לפרשת וירא בלק - נוסח תימן

פירוש קיץ המזבח לפרשת וירא בלק

23 ינואר

     כב, ב, וירא בלק בן צפור וגו'.


       במדרש זש"ה והרשעים כים נגרש, אתה מוצא ישראל נמשלו כחול שנאמר והיה מספר בנ"י כחול הים, והאומות נמשלו לים, והם מתייעצין על ישראל שנאמר והרשעים כים נגרש וגו', עכ"ל. באו ללמדינו לולי חסדיו של ממ"ה


 


 


 


 


ורחמיו על ישראל לא היו שונאי ישראל יכולין לעמוד, והקב"ה מצילנו מידם, בא פרעה ונתגאה על ישראל והפילו, בא עמלק ויחלש יהושע, באו בלק ובלעם להתגרות בישראל, וכן כל הרשעים מתיייצין על שונאי ישראל ולא הבינו ולא למדו במה שנעשה בראשונים שלפניהם, וזהו מאמר הכתוב והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש וטיט, וביטל מחשבתן הרעה, וכן בכל דור ודור. והם המקל של הקב"ה, שכשאין ח"ו ישראל עושין רצונו של הקב"ה מעיר עליהן האומות, בכדי שבזה יקחו מוסר ויחזרו בתשובה שלימה לפניו יתברך כמאמר הנביא הכרתי גוים נשמו פינותם אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר. ולפיכך צריכין ישראל לפשפש במעשיהם ולילך אחר דרכי התורה והמצוות, וליתן דעת כמה נסים ונפלאות עושה הקב"ה עמנו בכל דור ודור ולא עזבנו, וכמו שהבטיחנו בתורה הקדושה ואף גם זאת וגו' עד כי אני ה' אלהיהם.


      ד"א וירא בלק בן צפור וגו', זש"ה כל כלי יוצר עליך לא יצלח וגו', במדרש אמרו משל לשני כלבים שהיו מריבין זע"ז, בא הדוב והתגרה באחד מהם, עשו שלום ביניהם ועמדו כנגדו, כך מדין ומואב השלימו זה עם זה להלחם בישראל, עכ"ל. והפר הקב"ה עצתם וקלקל מחשבתם הרעה, והפך את הקללות לברכות כמו שנאמר ויהפוך ה"א לך וגו' כי אהבך ה"א.


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0