r פירוש קיץ המזבח לפרשת יתרו - נוסח תימן

פירוש קיץ המזבח לפרשת יתרו

23 ינואר

יט, א, בחדש השלישי וגו' באו מדבר סיני.


במדרש, אמר להם הקב"ה לישראל בני הוו קורין את הפרשה הואת בכל שנה, ואני מעלה עליכם כאילו אתם עומדים לפני ומקבלין את התורה, שנאמר ביום הזה באו מדבר סיני. אימתי תהיו קורין אותה, בחדש השלישי, עכ"ל. ומטעם זה נהגו לקרות בתורה נביאים וכתובים ולשנות במשניות בליל שבועות, וביום קורין האזהרות של מצוות עשה ושל מצוות ל"ת, לפרסם הדבר שהוא היום שקיבלו בו את התורה, ששמחים בנתינתה כאילו היום ניתנה, דמשו"ה קראו חז"ל לחג השבועות יום מתן תורה. והעלימה אותו תורה ולא זכרה אותו בפירוש שהוא יום מתן תורה, ללמד שאין קץ וזמן ללימוד התורה, ולרמוז ג"כ לאדם שיהיו דברי תורה חדשים עליו בכל יום ויום כאילו קיבלן עתה מהר סיני.


 

ד"א בחדש השלישי וגו', במדרש שאלו, למה בחדש השלישי ולא בחדש השני ולא בשאר חדשים. והשיבו משום ר"ח הגדול שהן בסוג גרים ושבויים כשיצאו ישראל ממצרים, דלא ינשאו ולא יתארסו עד ג' חדשים, אמר הקב"ה אמתין להם ג' חדשים ואח"כ אתן להם את התורה, עכ"ל. באו ללמד שכמו שצוה ה' שיהו נכונים לשלשת ימים וגו' להיטהר ולהתקדש בכדי לקבל את התורה, כמו כן אמר אמתין להם ג' חדשים ליציאתם ממצרים להבדילן מתועבות מצרים, בכדי שיוכשרו לקבל את התורה. ולמדנו מכאן שהרוצה לזכות לכתר תורה יטהר גופו ונפשו מכל דבר המביא לידי תיעוב ואז יזכה לכתר תורה, וסמך לזה למען יביאו בנ"י את המנחה בכלי טהור בית ה'.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0