r פירוש קיץ המזבח לפרשת כי תבוא - נוסח תימן

פירוש קיץ המזבח לפרשת כי תבוא

23 ינואר

טז, היום הזה ה"א מצוך לעשות וגו'.


       במדרש וכי עד עכשיו לא צוה הקב"ה, אלא כך אמר משה לישראל, בכל יום ויום תהא התורה חביבה עליכם כיום שקבלתם אותה מהר סיני, עכ"ל. באו להודיענו שהתורה יקרה וחביבה היא מכל חפצים שבעולם, שהרי נאמר בה וכל חפצים לא ישוו בה, ולפיכך באו ללמד לאדם שאע"פ שכבר למד ד"ת צריך שיהו בכל יום ויום חדשים בעיניו כיום שקבל אותם מהר סיני, וכמו שאמרו חז"ל שלא יהו ד"ת בעיניך כאדם שיש לו בת בוגרת והוא רוצה להשיאה, אלא בני אם תקח אמרי ומצותי תצפון אתך, אם יש לך זכות קח אמרי בכדי שבזה תשמח בלימודם, לפי שאין התורה נקנית לאדם אא"כ הוא שמח בהן, ואימתי יהיה זה, בזמן שד"ת חדשים עליו ומתוך כך הוא לומד בחשק ובשמחה, וכמו שהיו עושין בעלי התלמוד בתחלת לימודם כשמתחילין ללמוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0