r פירוש קיץ המזבח לפרשת לך לך - נוסח תימן

פירוש קיץ המזבח לפרשת לך לך

23 ינואר

ח, ויאמר במה אדע כי אירשנה.


 במדרש אמרו, אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ, אמר אברהם לפני הקב"ה רבש"ע שמא ח"ו ישראל חוטאין ואתה עושה להן כדור המבול וכדור הפלגה, א"ל לאו, א"ל במה אדע, א"ל קחה לי עגלה משולשת וגו', א"ל תינח בזמן שביה"מ קיים, בזמן שאין ביה"מ קיים מה תהא עליהם, א"ל כבר תיקנתי להם סדר קרבנות שכ"ז שקורין בהם מעלה אני עליהם כאילו הקריבו קרבן ואני מוחל על כל עונותיהם, עכ"ל. ללמדינו שקראום מעמדות ע"ש שהעולם עומד עליהם, וללמדינו ג"כ שהקב"ה משגיח ומגין עליהם בכ"ז אף שהן במדרגה התחתונה אף בזמן שאין ביה"מ קיים לכפר עליהם, והורה להם דרכי התשובה בכדי שיתנו אל לבם ויחזרו בתשובה שלימה בכדי שיזכו לעלות למדריגה העליונה שנאמר בה ולתתך עליון וגו', ויחזרו למטעתן הראשונה כמאמר הכתוב ואשיבה שופטיך כבראשונה וגו' אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה.


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0