r פירוש קיץ המזבח לפרשת מטות - נוסח תימן

פירוש קיץ המזבח לפרשת מטות

23 ינואר

     יד, אישה יקימנו ואישה יפרנו.


       זו אחת מחמש מצוות שאין נעשים ע"י שליח, וסימנם הרמנ"ס, הפרה, רציעה, מקרא בכורים, נגעים, סמיכה. דאע"ג דבעלמא שלוחו של אדם כמותו, כאן קיבלו חז"ל דאין שלוחו של אדם כמותו. וטעמא, גבי הפרת הבעל לפי שאין האשה נודרת אלא על דעת בעלה ולפיכך לא תלתה התורה ההפרה אלא בו. ורציעה לפי שעבר על מה שכתוב בתורה לא ימכרו ממכרת עבד צוותה תורה שלא ירצע אלא ע"י אדונו בכדי לזלזל בו. מקרא בכורים לפי שאומר בוידוי מעשר אשר נתת לי ה' וא"כ איך יאמר אחר. נגעים שבאים על לשה"ר הדבר תלוי בו דכתיב ובא אשר לו הבית בעצמו ולא ע"י שליח בכדי שיתבזה כדי לכפר על לשה"ר. סמיכה תלתה הדבר בו בכדי שיתכפר לו. ולפיכך כל אלו שתלתה הדבר בו, לטובתו, הפרה שלא תתגנה אשתו להתיר לה חכם, רציעה כדי שלא יעבור על לא ימכרו, מקרא בכורים לשבח לה' על שזכה להביא בכורים, נגעים בכדי שיתכפר לו, סמיכה כדי שיתקבל קרבנו ברצון לפני השב"ה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0