r פירוש קיץ המזבח לפרשת מסעי - נוסח תימן

פירוש קיץ המזבח לפרשת מסעי

23 ינואר

לג, א, אלה מסעי בנ"י וגו'.


       במדרש, אמר הקב"ה למשה כתוב המסעות שנסעו ישראל במדבר כדי שיידעו כמה נסים עשיתי להם בכל מסע ומסע, עכ"ל. וטעם להודעה זאת, בכדי שיתנו אל לבם שהקב"ה עושה עמהן כמה טובות אע"פ שחטאו, ולא נהיה כפויי טובה אלא נודה לשם ב"ה על כל מדה ומדה, ונדע שלטובתינו עשה הקב"ה עמנו כל זה כמאמר תורתינו הקדושה למען ענתך ולמען נסתך להטיבך באחריתך, בכדי שניטע בלבינו אהבתו ויראתו, לפי שהנסים והנפלאות שעושה הקב"ה בעולם כדי שייראו מלפניו כמו שאמר שלמה המע"ה והאלהים עשה שייראו מלפניו. והקדים הכתוב בתחלה מוצאיהם למסעיהם, ולבסוף בהיפך מסעיהם למוצאיהם, לרמוז לגאולה העתידה, לומר שכשם שעשה עמנו נסים ונפלאות ביציאת מצרים כך עתיד לעשות עמנו נסים ונפלאות בגאולה העתידה לבוא שאין לה הפסק וכמו שהבטיחנו על ידי הנביא כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, ואז כשיראו האותות והמופתים יחזרו כל באי העולם לדת האמת. ויתקיים בהן מאמר הכתוב כי אז אהפוך אל עמים וגו' ולעבדו שכם אחד בחיינו ובימינו אכי"ר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0