r פירוש קיץ המזבח לפרשת פקודי - נוסח תימן

פירוש קיץ המזבח לפרשת פקודי

23 ינואר

      לח, כא, אלה פקודי המשכן משכן העדת וגו'.


      במדרש זש"ה איש אמונות רב ברכות, זה משה. ואץ להעשיר לא ינקה, זה קרח. מי שהוא נאמן הקב"ה מביא ברכות על ידו, ומי שאינו נאמן ואץ להעשיר לא ינקה, עכ"ל. באו ללמדינו שהאדם ההולך באמת בכל דרכיו יסייעוהו מן השמים בכל הליכותיו, לפי שהאמת הוא עמודו ויסודו של עולם, וההולך באמת ניכר שהוא מודה בשם יתברך שאוחז מדת קונו שכתוב בו אמת, ודרכיו מתוקנים ומעמיד את העולם. וההולך בהיפך ניכר כאילו הוא כופר, ודרכיו מקולקלין ומחריב את העולם רח"ל. לפי שהשקר אין לו יסוד והאמת יש לו יסוד, וכה"א וצדיק באמונתו יחיה. ולפיכך האדם המשכיל ילך בכל הליכותיו במדת האמת והצדק כדי שיוכר שהוא מזרע אבותינו הקדושים, וסמך לדבר תתן אמת ליעקב חסד לאברהם וגו" ובזה יזכה להארה גדולה כמה דכתיב והיה לך ה' לאור עולם וא"ל אכי"ר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0